Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Nomas tiesību izsoles

Izsludināta nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole 2023/2-n

Izsludināta nomas tiesību izsole “Par nomas objektu Rīgā, Pilsoņu ielā 13 nodošanu iznomāšanai karsto dzērienu un uzkodu tirdzniecības automātu izvietošanai”

Publicējamā informācija

 

Apstiprināta ar VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

08.06.2023. valdes lēmumu (protokols Nr.40 p.6)

Nomas objekts:

Nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu daļu, kas atrodas:

 1. Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 15.korpusa 1.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115015) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (1.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2);
 2. Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 21.korpusa 2.stāva gaitenī (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115023) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (2.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2);
 3. Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 23.korpusa garajā gaitenī (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115023) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (3.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2);
 4. Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 25.korpusa vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115025) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (4.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2);
 5. Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 32.korpusa 2.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115032) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (5.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2);
 6. Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 32.korpusa 2.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115032) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (6.pielikums) 1 (viena) uzkodu automāta izvietošanai (~1 m2);
 7. Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 32.korpusa 3.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115032) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (7.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2);
 8. Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 38.korpusa 1.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115032) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (8.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2);
 9. Rīgā, Pilsoņu ielā 13, A korpuss 1.kārta 1.stāvā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115046) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (9.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2);
 10. Rīgā, Pilsoņu ielā 13, A korpuss 1.kārta 3.stāvā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115046) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (10.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2).

Iznomājamā platība

Katrs nomas objekts ir ~1 m2 (viens kvadrātmetrs), kopā 10 m2

Kadastra Nr.

01000560115

Lietošanas mērķis

Saimnieciskās darbības veikšana - karsto dzērienu vai uzkodu tirdzniecības automātu izvietošana, saskaņā ar Nomas tiesību izsoles nolikuma 2.1.1.-2.1.10.punktā norādīto nomas objektu lietošanas mērķi.

 

Objekta nosacītā nomas maksa

Katra nomas objekta nosacīta nomas maksa (izsoles sākumcena) norādīta Nomas tiesību izsoles nolikuma 2.3.punktā:

 

Nomas objekts

Nosacītā nomas maksa EUR par 1 m2 mēnesī bez PVN

1.

Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 15.korpusa 1.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115015) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (1.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2);

210

 

2.

Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 21.korpusa 2.stāva gaitenī (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115023) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (2.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2);

210

3.

Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 23.korpusa garajā gaitenī (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115023) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (3.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2);

210

4.

Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 25.korpusa vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115025) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (4.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2);

210

5.

Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 32.korpusa 2.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115032) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (5.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2);

210

6.

Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 32.korpusa 2.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115032) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (6.pielikums) 1 (viena) uzkodu automāta izvietošanai (~1 m2)

80

7.

Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 32.korpusa 3.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115032) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (7.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2);

210

8.

Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 38.korpusa 1.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115032) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (8.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2);

210

9.

Rīgā, Pilsoņu ielā 13, A korpuss 1.kārta 1.stāvā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115046) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (9.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2);

210

10.

Rīgā, Pilsoņu ielā 13, A korpuss 1.kārta 3.stāvā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115046) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (10.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2);

210

Nomas termiņš

6 (seši) gadi, ar iespēju nomas termiņu pagarināt, bet kopā ne vairāk par 12 (divpadsmit) gadiem.

Piedāvājumu iesniegšana

Pretendents piedāvājumu iesniedz darba dienās no 9.00 līdz 16.30. līdz 19.06.2023. plkst.12.00 Pilsoņu iela 13, Rīga, piedāvājumu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 19.06.2023. plkst.12.00.

 

Pretendents piedāvājumu noformē, aizpildot veidlapu „Piedāvājumu izsolei” saskaņā ar Nomas tiesību izsoles nolikumu.

 

Piedāvājums ar tam pievienotajiem dokumentiem ir jācauršauj un jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

“adresāts: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002;

„Piedāvājums nomas tiesību izsolei “Par nomas objektu Rīgā, Pilsoņu ielā 13 nodošanu iznomāšanai karsto dzērienu un uzkodu tirdzniecības automātu izvietošanai, Izsoles identifikācijas Nr.2023/2-n”;

„Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”;

pretendenta nosaukums un juridiskā/deklarētā dzīvesvietas adrese.”

 

Nosacījumi pretendentiem

 • pret pretendentu nav ierosināta maksātnespēja, pretendents neatrodas bankrota vai likvidācijas stadijā, pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai izbeigta;
 • pretendentam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu vai to summa nepārsniedz EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro, 00 centi);
 • pretendentam nav neizpildītas maksājuma saistības pret Slimnīcu, kurām ir iestājies samaksas termiņš, Slimnīca pēdējā gada laikā nav vienpusēji izbeigusi ar pretendentu noslēgto līgumu par īpašuma lietošanu tāpēc ka pretendents nav pildījis līgumā noteiktos pienākumus;
 • pēdējā nomas gada laikā pretendentam nav bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi pret Slimnīcu, kas pārsniedz divu maksājumu periodu, ja līgumā noteikts viena mēneša nomas maksas aprēķina periods, vai vienu maksājuma periodu, ja līgumā noteikts viena ceturkšņa nomas maksas aprēķina periods

Izsoles veids

pirmā izsole, rakstiska izsole ar augšupejošu soli

Pieteikšanās termiņš

Līdz 19.06.2023. plkst.12.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta

Pretendents piedāvājumu iesniedz darba dienās no 9.00 līdz 16.30. līdz 19.06.2023. plkst.12.00 Pilsoņu iela 13, Rīga, piedāvājumu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 19.06.2023. plkst.12.00.

 

Saņemtos piedāvājumus reģistrē to saņemšanas secībā, norādot to saņemšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendentu.

 

Rakstiska izsole (pretendentu piedāvājumu atvēršana) notiks 19.06.2023. plkst.12.00 Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 8.korpuss, 3.stāvs konferenču zāle.

 

Nomas līguma projektu

Pievienots

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Nomas objektu pretendents var apskatīt darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Daci Pokšāni, tālrunis: 26566524, e-pasta adrese: dace.poksane@stradini.lv .

1.pielikums_K15_1_karstie dzērieni telpu plāns

2.pielikums_K21_2_karstie dzērieni telpu plāns

3.pielikums_K23_1_karstie dzērieni telpu plāns

4.pielikums_K25_1_karstie dzērieni telpu plāns

5.pielikums_K32_2_karstie dzērieni telpu plāns

6.pielikums_K32_2_uzkodas telpu plāns

7.pielikums_K32_3_karstie dzērieni telpu plāns

8.pielikums_K38_1_karstie dzērieni telpu plāns

9.pielikums_KA1_1_karstie dzērieni telpu plāns

10.pielikums_KA1_3_karstie dzērieni telpu plāns

Nomas līguma projekts

Nomas tiesību izsoles nolikums

Piedāvājuma veidlapa

Atvēršanas protokols

Rezultāti

Par izsoles uzvarētājiem atzīti un piešķirtas tiesības slēgt nomas līgumu par minētajiem Nomas objektiem:

1.SIA “Kafijas pasaule”, vien. reģ.Nr. 40103476661, Nomas objektiem:

1.1.Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 15.korpusa 1.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115015) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (1.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2) (667 EUR bez PVN mēnesī);

1.2.Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 32.korpusa 2.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115032) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (Nolikuma 5.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2) (463 EUR mēnesī);

1.3.Rīgā, Pilsoņu ielā 13, A korpuss 1.kārta 1.stāvā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115046) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (Nolikuma 9.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2) (667 EUR bez PVN mēnesī);

2.SIA “Sanitex”,  vien. reģ.Nr. 40003166842, Nomas objektam Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 21.korpusa 2.stāva gaitenī (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115023) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (Nolikuma 2.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2) (248 EUR);

3.SIA “Coffee Address”, vien. reģ.Nr. 40003174017, Nomas objektiem:

3.1.Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 23.korpusa garajā gaitenī (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115023) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (Nolikuma 3.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2) (321 EUR);

3.2.Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 25.korpusa vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115025) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (Nolikuma 4.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2) (261 EUR);

3.3.Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 32.korpusa 2.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115032) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (Nolikuma 6.pielikums) 1 (viena) uzkodu automāta izvietošanai (~1 m2) (171 EUR);

3.4.Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 32.korpusa 3.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115032) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (Nolikuma 7.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2) (271 EUR);

3.5.Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 38.korpusa 1.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115032) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (Nolikuma 8.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2) (431 EUR);

3.6.Rīgā, Pilsoņu ielā 13, A korpuss 1.kārta 3.stāvā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115046) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu  (Nolikuma 10.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2) (431 EUR).

Nomas līgumi noslēgti ar:

29.06.2023. SIA “Kafijas pasaule”, līguma termiņš 2029.gada 27.jūnijs.

29.06.2023. SIA “Coffee Address”, līguma termiņš 2029.gada 27.jūnijs.

03.07.2023. SIA “Sanitex”, līguma termiņš 2029.gada 27.jūnijs.

Izsludināta nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole 2023/1-n

Par nomas objekta Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 1.stāvā (kadastra numurs 0100 056 0115 046) nodošanu iznomāšanai

Apstiprināta VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

2023.gada valdes sēdē

Protokola Nr.26 p.5

Nomas objekts:

Nedzīvojamo telpu daļa, kas atrodas Rīgā, Pilsoņu ielā 13, A korpusa (1.kārta) 1.stāvā (kadastra numurs 0100 056 0115 046), ar kopējo platību 118,43 m2 (viens simts astoņpadsmit komats četrdesmit trīs kvadrātmetri), kas sastāv no ražošanai un izsniegšanai paredzētajām telpām ar kopējo platību 85,43 m2 un galdiņu izvietošanai paredzētās zonas ar platību 33 m2.

Vasaras sezonā iespējams papildus vienoties par āra terases izvietošanu.

Iznomājamā platība

118,43 m2 (viens simts astoņpadsmit komats četrdesmit trīs kvadrātmetri), kas sastāv no ražošanai un izsniegšanai paredzētajām telpām ar kopējo platību 85,43 m2 un galdiņu izvietošanai paredzētās zonas ar platību 33 m2.

Vasaras sezonā iespējams papildus vienoties par āra terases izvietošanu.

Kadastra numurs 0100 056 0115 046

Lietošanas mērķis

Kafejnīcas izvietošana ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

Objekta nosacītā cena

15 EUR/m2

Nomas līguma termiņš

6 (seši) gadi, ar iespēju nomas termiņu pagarināt, bet kopā ne vairāk par 12 (divpadsmit) gadiem

Piedāvājumu iesniegšana

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, adresāts: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, ar norādi Piedāvājums nomas tiesību izsolei “Par nomas objekta Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 1.stāvā (kadastra numurs 0100 056 0115 046) nodošanu iznomāšanai”, Izsoles identifikācijas Nr.2023/1-n”

Nosacījumi pretendentiem
 • pret pretendentu nav ierosināta maksātnespēja, pretendents neatrodas bankrota vai likvidācijas stadijā, pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai izbeigta;
 • pretendentam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu vai to summa nepārsniedz EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro, 00 centi);
 • pretendentam nav neizpildītas maksājuma saistības pret Slimnīcu, kurām ir iestājies samaksas termiņš, Slimnīca pēdējā gada laikā nav vienpusēji izbeigusi ar pretendentu noslēgto līgumu par īpašuma lietošanu tāpēc ka pretendents nav pildījis līgumā noteiktos pienākumus;
 • pēdējā nomas gada laikā pretendentam nav bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi pret Slimnīcu, kas pārsniedz divu maksājumu periodu, ja līgumā noteikts viena mēneša nomas maksas aprēķina periods, vai vienu maksājuma periodu, ja līgumā noteikts viena ceturkšņa nomas maksas aprēķina periods

Izsoles veids

Pirmā izsole, rakstiska izsole ar augšupejošu soli

Pieteikšanās termiņš

17.04.2023. plkst.12.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta

Piedāvājumu var iesniegt darba dienās no 9.00 līdz 16.30 līdz 17.04.2023., Pilsoņu iela 13, Rīga, Slimnīcas Juridiskajā daļā, 8.korpusā (1.stāvs), piedāvājumu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 17.04.2023. plkst.12.00.

Nomas līguma projekts Pievienots

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Nomas objektu pretendents var apskatīt darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Daci Pokšāni, tālrunis: 26566524, e-pasta adrese: dace.poksane@stradini.lv .

Nomas tiesību izsoles nolikums

Piedāvājuma veidlapa

Nomas objekta izvietojuma plāns

Nomas līgums

Par nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīta SIA “Veselības aplis”, reģ.Nr.40203085900, un tai piešķirtas tiesības slēgt Nomas objekta nomas līgumu.

Atvēršanas protokols

Rezultāti

Ir saņemts pretendenta SIA “Veselības aplis”, kas nosolījis augstāko nomas maksu, atteikumu slēgt nomas līgumu. Ņemot vērā minēto, Slimnīca saskaņā ar nomas tiesību izsoles nolikuma 6.3.punktu secīgi piedāvā noslēgt nomas līgumu pretendentam, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu - SIA “Esta B”, reģ.Nr. 40103598034, kas iesniegusi piedāvājumu 32,00 EUR (trīsdesmit divi euro, 00 centi) bez PVN par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī.

Nomas līgums noslēgts ar SIA “ESTA B” 27.04.2023.

Nomas līguma termiņš 26.04.2029.


Izsludināta nomas tiesību izsole

Par zemesgabala nomu Rīgā, Pilsoņu ielā 13

Izsoles identifikācijas Nr.2022/1-n  

Apstiprināta VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

2022.gada 6.janvāra valdes sēdē

Protokola Nr.1 p.1

Nomas objekts:

Zemesgabala daļa 275 m2 platībā saskaņā ar zemesgabala izvietojuma plānu (Pielikums Nr.1), kas ir daļa no visa nekustamā īpašuma Pilsoņu ielā 13, Rīgā, kura īpašuma tiesības reģistrētas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 17388 ar kadastra Nr. 0100 056 0115, un kurš tiek pārvaldīts pamatojoties uz 2016.gada 4.janvāra Nekustamā īpašuma lietošanas un pārvaldīšanas līgumu Nr.SKUS 45/16 (VM reģ. Nr.AL100).

Iznomājamā platība

275 m2 (divi simti septiņdesmit pieci kvadrātmetri)

Kadastra numurs 0100 056 0115

Lietošanas mērķis

Pārvietojama mazumtirdzniecības punkta/-tu (kioska/ moduļa/konteinertipa pagaidu būves/ tirdzniecības transportlīdzekļa) izvietošana ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un/vai pārtikas, preses izdevumu, grāmatu, pārtikas un citu preču tirdzniecībai, izņemot tabakas izstrādājumu un alkohola, un/vai ar veselības aprūpes nozari saistītu produktu tirdzniecībai un/vai ar Iznomātāja sniegtajiem pakalpojumiem nekonkurējošu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un/vai ēdiena (salāti, sviestmaizes, zupas un citi karstie vai aukstie ēdieni) automāta/-tu (skapja /-u) izvietošanai.

Objekta nosacītā cena

12,50 EUR (divpadsmit euro, 50 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī

Nomas līguma termiņš

2 (divi) gadi, ar iespēju nomas termiņu pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

Piedāvājumu iesniegšana

Piedāvājums ar tam pievienotajiem dokumentiem ir jācauršauj un jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

 • adresāts: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002;
 • „Piedāvājums nomas tiesību izsolei Rīgā, Pilsoņu ielā 13, Izsoles identifikācijas Nr.2022/1-n”;
 • „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”;

pretendenta nosaukums un juridiskā/deklarētā dzīvesvietas adrese.

Izsoles veids

pirmā izsole, rakstiska izsole ar augšupejošu soli

Pieteikšanās termiņš

28.01.2022. plkst.12.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta

Pretendents piedāvājumu iesniedz darba dienās no plkst.9.00 līdz 16.00 līdz 28.01.2022. plkst.12.00 VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Juridiskajā daļā, 8.korpusā (1.stāvs), Pilsoņu iela 13, Rīga, piedāvājumu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.

Pasta sūtījumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 28.01.2022. plkst.12.00.

Saņemtos piedāvājumus to saņemšanas secībā, norādot to saņemšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendentu.

Rakstiska izsole (pretendentu piedāvājumu atvēršana) notiks 28.01.2022. plkst.13.00 Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 8.korpusā, konferenču zālē.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā attālināti, izmantojot videokonferences zvanu (MS Teams), var piedalīties Nomas objekta nomas tiesību pretendenti, kuri reģistrējušies izsolei, vai to pilnvarotās personas, sanāksmē nosaucot savu vārdu, uzvārdu un nosūtot pilnvaru (ja tā nav pievienota piedāvājumam) uz e-pastu: ieva.lice@stradini.lv.

Saiti uz piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, pretendenti, kuri ir iesnieguši piedāvājumus var saņemt sūtot pieprasījumu uz e-pastu: ieva.lice@stradini.lv, tālr. 67095313.

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Nomas objektu pretendents var apskatīt darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas daļas pārvaldnieci Daci Pokšāni, 26566524, e-pasts: dace.poksane@stradini.lv.

Nomas tiesību izsoles nolikums 2022/1-n

Zemesgabala izvietojuma plāns 2022/1-n

Piedāvājuma veidlapa 2022/1-n

Nomas līguma projekts 2022/1-n

Par izsoles uzvarētāju atzīts AS “NIPO”, reģ. Nr. 40003759935, un AS “NIPO” tiek piešķirtas tiesības slēgt Zemesgabala nomas līgumu.

Pretendenta piedāvātā nomas maksa par nomas objektu: 5362,50 EUR (bez PVN).

Līguma noslēgšanas datums: 10.02.2022.

Līgums stājas spēkā pēc reģistrēšanas VM: 14.02.2022.

Līguma darbības termiņš līdz: 13.02.2024


Izsludināta nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole 2019/1-n

Apstiprināta VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

2019.gada 28.jūnija valdes sēdē

Valdes lēmums Nr.71 (protokols Nr.20, p.2)

Nomas objekts:

Nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu daļu, kas atrodas:

1.Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 2.korpusa 1.stāva gaitenī, (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115002 ) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu i (Izsoles nolikuma 1.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2);

2.Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 21.korpusa 2.stāva gaitenī, Zinātniskajā institūtā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115021) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumui (Izsoles nolikuma 2.pielikums) 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2);

3.Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 32.korpusa 1.stāva vestibilā, (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115032) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumui (Izsoles nolikuma 3.pielikums) 1 (viena)  karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2);

4.Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 38.korpusa 1.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115038) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumui (Izsoles nolikuma 4.pielikums), 1 (viena) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2);

5.Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 15.korpusa 1.stāva vestibilā, (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115015) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumui (Izsoles nolikuma 5.pielikums) 1 (viena) uzkodu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2);

6.Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 21.korpusa 2.stāva gaitenī, Zinātniskajā institūtā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115021) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumui (Izsoles nolikuma 6.pielikums) 1 (viena) uzkodu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2);

7.Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 32.korpusa 1.stāva vestibilā, (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115032) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumui (Izsoles nolikuma 7.pielikums) 1 (viena)  uzkodu tirdzniecības automāta izvietošanai (~1 m2),

______________________________________

  iTelpu plānā norādītais tirdzniecības automāta izvietojums telpas ietvaros var mainīties saskaņā ar Iznomātāja norādījumiem, ja tas nepieciešams Iznomātāja darbības netraucētai nodrošināšanai. Iznomātājs nosūta Nomniekam rakstisku paziņojumu vienu mēnesi iepriekš, piedāvājot pārvietot tirdzniecības automātu uz Iznomātāja norādīto vietu, vai, ja Nomnieks jaunajam izvietojumam nepiekrīt, izbeigt nomas līgumu.

Iznomājamā platība

7 m2

Lietošanas mērķis

Karsto dzērienu vai uzkodu tirdzniecības automāta izvietošana

Objekta nosacītā cena

80,00 EUR (astoņdesmit euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par nomas objekta vietu mēnesī.

Maksimālais nomas termiņš

6 (seši) gadi

Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, adresāts: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002;

 

„Piedāvājums nomas tiesību izsolei Par nomas objektu nomu Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 2.korpusa 1.stāvā, 15.korpusa 1.stāvā, 21.korpusa 2.stāvā, 32.korpusa 1.stāvā un 38.korpusa 1.stāvā. Izsoles identifikācijas Nr.2019/1-n”„Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”;

pretendenta nosaukums un juridiskā/deklarētā dzīvesvietas adrese.

Izsoles veids

pirmā izsole, rakstiska izsole ar augšupejošu soli

Pieteikšanās termiņš

15.07.2019. plkst.15.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta

Piedāvājumu var iesniegt darba dienās no 9.00 līdz 16.00 līdz 15.07.2019. plkst.15.00 Slimnīcas Juridiskajā daļā, 8.korpusā (1.stāvs), Pilsoņu iela 13, Rīga, piedāvājumu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 15.07.2019. plkst.15.00.

 

Rakstiska izsole (pretendentu piedāvājumu atvēršana) notiks 15.07.2019. plkst.15.30 Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 2.korpusā, konferenču zālē

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Nomas objektu pretendents var apskatīt darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Projektu vadītāju M.Brakšu, tālrunis: 26486786, e-pasta adrese: martins.brakss@stradini.lv.

2019_1_n_Nedzīvojamo telpu izsoles nolikums2019_1_n_Nomas līguma projekts

2019_1_n_Piedāvājuma veidlapa

2019_1_n_1.pielikums_telpu plans_kafijas aut_2K_1 stavs

2019_1_n_2.pielikums_telpu plans_kafijas aut_21K_2stavs

2019_1_n_3.pielikums_telpu plans_kafijas aut_32K_1.stavs

2019_1_n_4.pielikums_telpu plans_kafijas aut_38.K_1stavs

2019_1_n_5.pielikums_telpu plans_uzkodu aut_21K_2.stavs

2019_1_n_6.pielikums_telpu plans_uzkodu aut_32K_1.stavs

2019_1_n_7.pielikums_teplu plans_uzkodu aut_15K_1.stavs


Izsludināta nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole 2018/2-n

Apstiprināta ar VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 2018.gada 29.novembra valdes sēdē (Valdes lēmums Nr.113, Protokola Nr.40 p.1)
Nomas objekts:

Nedzīvojamo telpu daļa, kas Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 25.korpusa 1.stāva vestibilā

(Nomas objekts atrodas ēkā, kas ir „kultūras piemineklis”)
Iznomājamā platība 8,5 m2 (astoņi komats pieci kvadrātmetri)
Kadastra Nr. 0100 056 0115 015 025
Lietošanas mērķis saimnieciskā darbība: ziedu un apsveikuma kartīšu tirdzniecība
Objekta nosacītā cena 9,55 EUR (deviņi euro 55 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī
Maksimālais nomas termiņš

2 (divi) gadi

*ar iespēju nomas termiņu pagarināt, bet kopā ne vairāk par 12 (divpadsmit) gadiem
Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, adresāts: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002

ar norādi „Pieteikums nomas tiesību rakstiskai izsolei par nedzīvojamo telpu nomu Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 25.korpusa 1.stāva vestibilā (kadastra numurs 0100 056 0115 025). Izsoles identifikācijas Nr.2018/2‑n”
Izsoles veids pirmā izsole, rakstiska izsole ar augšupejošu soli
Pieteikšanās termiņš 07.12.2018. lkst.12.3007.12.2018. lkst.12.30
Piedāvājumu iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta

Piedāvājumu var iesniegt darba dienās no 9.00 līdz 16.30 līdz 07.12.2018. plkst.11.30. Slimnīcas Juridiskajā daļā, 8.korpusā (1.stāvs), Pilsoņu iela 13, Rīga, piedāvājumu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 07.12.2018. plkst.11.30.

 

Rakstiska izsole (pretendentu piedāvājumu atvēršana) notiks 07.12.2018. plkst.12.30 Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 2.korpusā, konferenču zālē.
Nomas objekta apskates vieta un laiks Nomas objektu pretendents var apskatīt darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00, apskates laiku iepriekš saskaņojot Mārtiņu Brakšu, tālrunis: 26486786, e-pasta adrese: martins.brakss@stradini.lv.

2018_2_n_Līguma projekts

2018_2_n_Nolikums

2018_2_n_Piedavajums izsolei

2018_2_n_telpu plāns

2018_2_n_telpu fotogrāfijas

Par izsoles uzvarētāju atzīts SIA „AA-Riepas & serviss”, vien. reģ. Nr. 40103323803, kas nosolījis 11,55 EUR (vienpadsmit euro 55 centi) bez PVN par 1 m2.

Izsoles protokols


Izsludināta nedzīvojamo telpu nomas tiesību  izsole 2018/1-n
28.02.2018.
Apstiprināts ar VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Valsts mantas iznomāšanas komisijas 2018.gada 23.februāra sēdē (Protokola Nr.1 p.1)
un 2018. gada 27 .februāra valdes sēdē Valdes lēmums Nr. 18 (protokols Nr.8, p.2)

Nomas objekts:

Nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu daļu, kas atrodas Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 32.korpusa 1.stāvā, Neatliekamās medicīnas centra uzgaidāmajā telpā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115032) saskaņā ar Telpu plānā atzīmēto izvietojumu.

Iznomājamā platība

1m2

     Lietošanas mērķis

Karsto dzērienu automāta izvietošana

    Objekta nosacītā cena

Objekta nosacītā cena 80,00 EUR (astoņdesmit euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par nomas objekta vietu mēnesī.

     zeme

proporcionāli iznomājamai platībai

     Maksimālais nomas termiņš

6 (seši) gadi

     Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, adresāts: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002; 

„Piedāvājums nomas tiesību izsolei par nomas objektu nomu Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 32.korpusa 1.stāvā, Neatliekamās medicīnas centra uzgaidāmajā telpā, Izsoles identifikācijas Nr.2018/1-n”; „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”;
pretendenta nosaukums un juridiskā/deklarētā dzīvesvietas adrese.

   Izsoles veids

pirmā izsole, rakstiska izsole ar augšupejošu soli

   Pieteikšanās termiņš

12.03.2018. plkst. 15.00

   Piedāvājumu iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta

Piedāvājumu var iesniegt darba dienās no 9.00 līdz 16.00 līdz 12.03.2018. plkst.15.00 Slimnīcas Juridiskajā daļā, 8.korpusā (1.stāvs), Pilsoņu iela 13, Rīga, piedāvājumu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 12.03.2018. plkst.15.00.

Rakstiska izsole (pretendentu piedāvājumu atvēršana) notiks 12.03.2018. plkst.15.15 Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 2.korpusā, konferenču zālē.

Nomas līguma projekts Līguma projekts

    Nomas objekta   apskates vieta un laiks

Nomas objektu pretendents var apskatīt darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Projektu vadītāju M.Brakšu, tālrunis: 26486786, e-pasta adrese: martins.brakss@stradini.lv.

Pielikumi:

2018_1_n_nomas objekta izsoles nolikums
2018_1_n_telpu plāns
2018_1_n nomas līguma projekts
2018_1_n_Piedāvājums izsolei

Par izsoles uzvarētāju atzīts SIA „SANITEX”, vien. reģ. Nr. 40003166842, kas nosolījis 585 EUR (pieci simti astoņdesmit pieci euro 00 centi) bez PVN par nomas objektu.

Atvēršanas sēdes protokols
Rezultāti


Izsludināta nedzīvojamo telpu nomas tiesību  izsole 2017/6-n
2017.04.11.
09 Apstiprināta ar VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Valsts mantas iznomāšanas komisijas 2017.gada 11.aprīļa sēdē
Protokola Nr.4 p.2

Nomas objekts:

Nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu daļu, kas atrodas Rīgā, Pilsoņu ielā 13, šādos ēku korpusos:

1.1.1.         15.korpusa 1.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115015);

1.1.2.         32.korpusa 2.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115032);

1.1.3.         32.korpusa 3.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115032);

1.1.4.         A korpuss 1.kārta 1.stāvā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115046);

1.1.5.         A korpuss 1.kārta 2.stāvā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115046);

1.1.6.         A korpuss 1.kārta 3.stāvā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115046);

1.1.7.         A korpuss 1.kārta 4.stāvā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115046).

Iznomājamā platība

1-7 m2

Lietošanas mērķis

uzkodu automātu izvietošana

Objekta nosacītā cena

80,00 EUR (astoņdesmit euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par 1 (vienu) no 2.1.1. – 2.1.7. punktos norādītajām nomas objektu vietām mēnesī.

zeme

proporcionāli iznomājamai platībai

Maksimālais nomas termiņš

6 (seši) gadi

Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, adresāts: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, ar norādi„Piedāvājums nomas tiesību izsolei par nomas objektu nomu Rīgā, Pilsoņu ielā 13, korpusos Nr.:15., 32. un A korpusā (1.kārta), Izsoles identifikācijas Nr.2017/6-n”

Izsoles veids

pirmā izsole, rakstiska izsole ar augšupejošu soli

Pieteikšanās termiņš

24.04.2017. plkst.15.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta

Piedāvājumu var iesniegt darba dienās no 9.00 līdz 16.30 līdz 24.04.2017. plkst.15.00 Slimnīcas Juridiskajā daļā, 8.korpusā (1.stāvs), Pilsoņu iela 13, Rīga, piedāvājumu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 24.04.2017. plkst.15.00.

Rakstiska izsole (pretendentu piedāvājumu atvēršana) notiks 24.04.2017. plkst.15.30 Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 2.korpusā, konferenču zālē.

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Nomas objektu pretendents var apskatīt darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Infrastruktūras un uzturēšanas daļas vadītāja vietnieku M.Mūrnieku, tālrunis: 29241603, e-pasta adrese: martins.murnieks@stradini.lv.

 Pielikumi:

2017_6_n_Līguma projekts 
2017_6_n_Nolikums 
2017_6_n_Piedavajums izsolei
2017_6_n telpu plāns_2.1.1.
2017_6 n telpu plāns_2.1.2.
2017_6 n telpu plāns_2.1.3.
2017_6 n telpu plāns_2.1.4.
2017_6 n telpu plāns_2.1.5.
2017_6 n telpu plāns_2.1.6. 
2017_6 n telpu plāns_2.1.7.


Izsludināta nedzīvojamo telpu nomas tiesību  izsole 2017/5-n
2017.04.11
Apstiprināta ar VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Valsts mantas iznomāšanas komisijas 2017.gada 11.aprīļa sēdē
Protokola Nr.4 p.1

Nomas objekts:

Nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu daļu, kas atrodas Rīgā, Pilsoņu ielā 13, šādos ēku korpusos:

2.1.1.   15.korpusa 1.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115015);

2.1.2.   23.korpusa garajā gaitenī (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115023);

2.1.3.   25.korpusa vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115025);

2.1.4.   32.korpusa 2.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115032);

2.1.5.   32.korpusa 3.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115032);

2.1.6.   A korpuss 1.kārta 1.stāvā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115046);

2.1.7.   A korpuss 1.kārta 2.stāvā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115046);

2.1.8.   A korpuss 1.kārta 3.stāvā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115046);

2.1.9.   A korpuss 1.kārta 4.stāvā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115046);

Iznomājamā platība

1-9 m2

     Lietošanas mērķis

kafijas automātu izvietošana

    Objekta nosacītā cena

80,00 EUR (astoņdesmit euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par 1 (vienu) no 2.1.1. – 2.1.9. punktos norādītajām nomas objektu vietām mēnesī.

     zeme

proporcionāli iznomājamai platībai

     Maksimālais nomas termiņš

6 (seši) gadi

     Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, adresāts: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, ar norādi „Piedāvājums nomas tiesību izsolei par nomas objektu nomu Rīgā, Pilsoņu ielā 13, korpusos Nr.:15., 23., 25., 32. un A korpusā (1.kārta), Izsoles identifikācijas Nr.2017/5-n”

   Izsoles veids

pirmā izsole, rakstiska izsole ar augšupejošu soli

   Pieteikšanās termiņš

21.04.2017. lkst.15.00

   Piedāvājumu iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta

Piedāvājumu var iesniegt darba dienās no 9.00 līdz 16.30 līdz 21.04.2017. plkst.15.00 Slimnīcas Juridiskajā daļā, 8.korpusā (1.stāvs), Pilsoņu iela 13, Rīga, piedāvājumu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 21.04.2017. plkst.15.00.

Rakstiska izsole (pretendentu piedāvājumu atvēršana) notiks 21.04.2017. plkst.15.30 Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 2.korpusā, konferenču zālē.

    Nomas objekta   apskates vieta un laiks

Nomas objektu pretendents var apskatīt darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Infrastruktūras un uzturēšanas daļas vadītāja vietnieku M.Mūrnieku, tālrunis: 29241603, e-pasta adrese: martins.murnieks@stradini.lv.

 Pielikumi:
2017_5_n_Līguma projekts 
2017_5_n_Nolikums 
2017_5_n_Piedavajums izsolei 
2017_5_n_telpu plāns
2017_5_n telpu plāns_2.1.1.
2017_5_n telpu plāns_2.1.2.
2017_5_n_telpu plāns _2.1.3.
2017_5_n_telpu plāns_2.1.4.
2017_5_n_telpu plāns_2.1.5.
2017_5_n_telpu plāns_2.1.6.
2017_5_n_telpu plāns_2.1.7.
2017_5_n_telpu plāns_2.1.8.
2017_5_n_telpu plāns_2.1.9.


Izsludināta nedzīvojamo telpu nomas tiesību  izsole 2017/4-n

2017.04.05.
Apstiprināta ar VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Valsts mantas iznomāšanas komisijas 2017.gada 5.aprīļa sēdē
Protokola Nr.3 p.4

Nomas objekts:

nedzīvojamo telpu daļa, kas Rīgā, Pilsoņu ielā 13, A korpusa (1.kārta) 1.stāvā

Iznomājamā platība

47,9 m2 (četrdesmit septiņi komats deviņi kvadrātmetri)

Kadastra Nr.

0100 056 0115 015 046

Lietošanas mērķis

tirdzniecības vieta (ar veselības aprūpes nozari saistītu produktu tirdzniecībai).

Objekta nosacītā cena

9,55 EUR (deviņi euro 55 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī

Maksimālais nomas termiņš

6 (seši) gadi

Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, adresāts: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, ar norādi „Piedāvājums nomas tiesību izsolei uz nedzīvojamo telpu nomu Rīgā, Pilsoņu ielā 13, A korpusa (1.kārta) 1.stāvā, Izsoles identifikācijas Nr.2017/4-n”

Izsoles veids

pirmā izsole, rakstiska izsole ar augšupejošu soli

Pieteikšanās termiņš

19.04.2017. plkst. 10.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta

Piedāvājumu var iesniegt darba dienās no 9.00 līdz 16.30 līdz 19.04.2017. plkst.10.00. Slimnīcas Juridiskajā daļā, 8.korpusā (1.stāvs), Pilsoņu iela 13, Rīga, piedāvājumu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 19.04.2017. plkst. 10.00.

Rakstiska izsole (pretendentu piedāvājumu atvēršana) notiks 19.04.2017. plkst.12.30 Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 2.korpusā, konferenču zālē.

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Nomas objektu pretendents var apskatīt darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Infrastruktūras un uzturēšanas daļas vadītāja vietnieku M.Mūrnieku, tālrunis: 29241603, e-pasta adrese: martins.murnieks@stradini.lv.

 Pielikumi:
2017_4_n_Līguma projekts 
2017_4_n_Nolikums 
2017_4_n_Piedavajums izsolei 
2017_4_n_telpu plāns

Informējam, ka par izsoles uzvarētāju atzīts SIA „Farma Balt Aptieka”, vien. reģ. Nr. 50003933681, kas nosolījusi augstāko nomas maksu 107,00 EUR (viens simts septiņi euro 00 centi) bez PVN par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī. (Izsoles pretendentu salīdzināšanas un izvērtēšanas nolūkos tiek ņemti vērā pilni nosolīti izsoles soļi, tas ir, nomas maksa 106,55 EUR (viens simts seši eiro 55 centi) apmērā)

Atvēršanas sēdes protokols
Rezultātu protokols


Izsludināta nedzīvojamo telpu nomas tiesību  izsole 2017/3-n

2017.04.05.
Apstiprināta ar VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Valsts mantas iznomāšanas komisijas 2017.gada 5.aprīļa sēdē
Protokola Nr.3 p.3

Nomas objekts:

nedzīvojamo telpu daļa, kas Rīgā, Pilsoņu ielā 13, A korpusa (1.kārta) 1.stāvā

Iznomājamā platība

29,9 m2 (divdesmit deviņi komats deviņi kvadrātmetri)

Kadastra Nr.

0100 056 0115 015 046

Lietošanas mērķis

tirdzniecības vieta (ar veselības aprūpes nozari saistītu produktu tirdzniecībai vai preses izdevumu, grāmatu, pārtikas un citu preču, izņemot tabakas izstrādājumu un alkohola, tirdzniecībai).

Objekta nosacītā cena

9,55 EUR (deviņi euro 55 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī

Maksimālais nomas termiņš

6 (seši) gadi

Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, adresāts: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, ar norādi „Piedāvājums nomas tiesību izsolei uz nedzīvojamo telpu nomu Rīgā, Pilsoņu ielā 13, A korpusa (1.kārta) 1.stāvā, Izsoles identifikācijas Nr.2017/3-n”

Izsoles veids

pirmā izsole, rakstiska izsole ar augšupejošu soli

Pieteikšanās termiņš

19.04.2017. plkst. 10.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta

Piedāvājumu var iesniegt darba dienās no 9.00 līdz 16.30 līdz 19.04.2017. plkst.10.00. Slimnīcas Juridiskajā daļā, 8.korpusā (1.stāvs), Pilsoņu iela 13, Rīga, piedāvājumu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 19.04.2017. plkst.10.00.

Rakstiska izsole (pretendentu piedāvājumu atvēršana) notiks 19.04.2017. plkst.12.00 Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 2.korpusā, konferenču zālē.

 Līguma projekts

2017_3_n_Līguma projekts 

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Nomas objektu pretendents var apskatīt darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Infrastruktūras un uzturēšanas daļas vadītāja vietnieku M.Mūrnieku, tālrunis: 29241603, e-pasta adrese: martins.murnieks@stradini.lv.

 Pielikumi:
2017_3_n_Līguma projekts 
2017_3_n_Nolikums 
2017_3_n_Piedavajums izsolei 
2017_3_n_telpu plāns

Par izsoles uzvarētāju atzīts SIA „Farma Balt Aptieka”, vien. reģ. Nr. 50003933681, kas nosolījusi augstāko nomas maksu 87,00 EUR (astoņdesmit septiņi eiro 00 centi) bez PVN par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī. (Izsoles pretendentu salīdzināšanas un izvērtēšanas nolūkos tiek ņemti vērā pilni nosolīti izsoles soļi, tas ir, nomas maksa 86,55 EUR (astoņdesmit seši eiro 55 centi)

Atvēršanas sēdes protokols 
Rezultātu protokols


Izsludināta nedzīvojamo telpu nomas tiesību  izsole 2017/2-n

2017.04.05.
Apstiprināta ar VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Valsts mantas iznomāšanas komisijas 2017.gada 5.aprīļa sēdē
Protokola Nr.3 p.2

Nomas objekts:

nedzīvojamo telpu daļa, kas Rīgā, Pilsoņu ielā 13, A korpusa (1.kārta) 1.stāvā

Iznomājamā platība

29,0 m2 (divdesmit deviņi kvadrātmetri)

Kadastra Nr.

0100 056 0115 015 046

Lietošanas mērķis

tirdzniecības vieta (ar veselības aprūpes nozari saistītu produktu tirdzniecībai vai preses izdevumu, grāmatu, pārtikas un citu preču, izņemot tabakas izstrādājumu un alkohola, tirdzniecībai)

Objekta nosacītā cena

9,55 EUR (deviņi euro 55 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī

Maksimālais nomas termiņš

6 (seši) gadi

Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, adresāts: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, ar norādi „Piedāvājums nomas tiesību izsolei uz nedzīvojamo telpu nomu Rīgā, Pilsoņu ielā 13, A korpusa (1.kārta) 1.stāvā, Izsoles identifikācijas Nr.2017/2-n”

Izsoles veids

pirmā izsole, rakstiska izsole ar augšupejošu soli

Pieteikšanās termiņš

19.04.2017. plkst. 10.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta

Piedāvājumu var iesniegt darba dienās no 9.00 līdz 16.30 līdz 19.04.2017. plkst.10.00. Slimnīcas Juridiskajā daļā, 8.korpusā (1.stāvs), Pilsoņu iela 13, Rīga, piedāvājumu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 19.04.2017. plkst.10.00.

Rakstiska izsole (pretendentu piedāvājumu atvēršana) notiks 19.04.2017. plkst.11.30 Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 2.korpusā, konferenču zālē.

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Nomas objektu pretendents var apskatīt darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Infrastruktūras un uzturēšanas daļas vadītāja vietnieku M.Mūrnieku, tālrunis: 29241603, e-pasta adrese: martins.murnieks@stradini.lv.

 Pielikumi:
2017_2_n_Līguma projekts 
2017_2_n_Nolikums 
2017_2_n_Piedavajums izsolei 
2017_2_n_telpu plāns

Par izsoles uzvarētāju atzīts SIA „Tehniskā Ortopēdija”, vien. reģ. Nr. 40003517130,, kas nosolījusi augstāko nomas maksu 25,55 EUR (divdesmit pieci euro 55 centi) bez PVN par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī.

Atvēršanas sēdes protokols 
Rezultātu protokols


Izsludināta nedzīvojamo telpu nomas tiesību  izsole 2017/1-n

2017.04.05.
Apstiprināta ar VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Valsts mantas iznomāšanas komisijas 2017.gada 5.aprīļa sēdē
Protokola Nr.3 p.1

Nomas objekts:

nedzīvojamo telpu daļa, kas Rīgā, Pilsoņu ielā 13, A korpusa (1.kārta) 1.stāvā

Iznomājamā platība

118,43 m2 (viens simts astoņpadsmit komats četrdesmit trīs kvadrātmetri)

Kadastra Nr.

0100 056 0115 046

Lietošanas mērķis

kafejnīcas izvietošana ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

Objekta nosacītā cena

9,55 EUR (deviņi euro 55 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī

Maksimālais nomas termiņš

6 (seši) gadi

Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, adresāts: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, ar norādi „Piedāvājums nomas tiesību izsolei uz nedzīvojamo telpu nomu Rīgā, Pilsoņu ielā 13, A korpusa (1.kārta) 1.stāvā, Izsoles identifikācijas Nr.2017/1-n”

Izsoles veids

pirmā izsole, rakstiska izsole ar augšupejošu soli

Pieteikšanās termiņš

19.04.2017. plkst. 10.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta

Piedāvājumu var iesniegt darba dienās no 9.00 līdz 16.30 līdz 19.04.2017. plkst.10.00. Slimnīcas Juridiskajā daļā, 8.korpusā (1.stāvs), Pilsoņu iela 13, Rīga, piedāvājumu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 19.04.2017. plkst.10.00.

Rakstiska izsole (pretendentu piedāvājumu atvēršana) notiks 19.04.2017. plkst.11.00 Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 2.korpusā, konferenču zālē.

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Nomas objektu pretendents var apskatīt darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Infrastruktūras un uzturēšanas daļas vadītāja vietnieku M.Mūrnieku, tālrunis: 29241603, e-pasta adrese: martins.murnieks@stradini.lv.

 Pielikumi:
2017_1_n_Līguma projekts 
2017_1_n_Nolikums 
2017_1_n_Piedavajums izsolei 
2017_1_n_telpu plāns

Par izsoles uzvarētāju atzīts SIA „ESTA B”, vien. reģ. Nr.40103598034, kas nosolījusi augstāko nomas maksu 23,55 EUR (divdesmit trīs euro 55 centi) bez PVN par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī.

Atvēršanas sēdes protokols 
Rezultātu protokols (Nr.9)