Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Pacientu tiesības un pienākumi

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI PACIENTIEM

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) iekšējās kārtības noteikumi pacientiem (turpmāk – Noteikumi) nosaka pacienta tiesības, pienākumus un atbildību Slimnīcā un tā attiecības ar Slimnīcas ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām.

Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Pacientu tiesību likumu un Ārstniecības likumu, kā arī atbilstoši citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Pacienta tiesības

 • Saņemt kvalitatīvu ārstēšanu un aprūpi. Saņemt no ārstējošā ārsta informāciju par savu veselības stāvokli.
 • Zināt ārstniecības procesā iesaistīto ārstniecības personu vārdu, uzvārdu, amatu un kvalifikāciju.
 • Saņemt nepieciešamo informāciju par nodaļas atrašanās vietu, ērtāko nokļūšanas veidu. Pacientiem ar kustību ierobežojumiem saņemt atbalstu nokļūšanai līdz nodaļai.
 • Nodot glabāšanai savas virsdrēbes un apavus atbildīgajām personām pret parakstu Slimnīcas noliktavā. Glabāšanā nodotās lietas saņemt Slimnīcas noliktavas darba laikā.
 • Pieņemt apmeklētājus Slimnīcā saskaņā ar nodaļā noteikto kārtību un laiku.
 • Pretenziju un neskaidrību gadījumā vērsties pie ārstējošā ārsta, nodaļas virsmāsas vai nodaļas vadītāja.
 • Iesniegt priekšlikumus un sūdzības par saņemto veselības aprūpi nodaļas virsmāsai, elektroniski e-pastā stradini@stradini.lv vai sūtīt pa pastu uz adresi Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.

Pacienta pienākumi

 • Reģistrējoties ārstniecības iestādē jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu, izņemot gadījumu, kad pacientam sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un viņš sava veselības stāvokļa dēļ nespēj uzrādīt šādu dokumentu. Pacients personu apliecinošu dokumentu uzrāda, tiklīdz tas ir iespējams.
 • Nēsāt pacienta identifikācijas aproci līdz izrakstīšanai no Slimnīcas.
 • Ievērot un izpildīt visus ar ārstēšanu un aprūpi saistītos Slimnīcas ārstniecības personu norādījumus, iekšējo kārtību un Noteikumus;
 • Ievērot Slimnīcas noteikto dienas režīmu.
 • Pieklājīgi un ar cieņu izturēties pret Slimnīcas personālu.
 • Ievērot citu pacientu tiesības.
 • Ievērot Slimnīcā noteiktos ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus.
 • Savlaicīgi norēķināties par Slimnīcas sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar Slimnīcas izrakstīto rēķinu.
 • Izrakstīšanās dienā atbrīvot palātu līdz plkst.12:00.
 • Izņemt Slimnīcas noliktavas glabāšanā nodotās personīgās mantas izrakstīšanās dienā. Slimnīca neuzņemas atbildību par mantām, kas atstātas glabāšanā ilgāk.

Pacienta atbildība

 • Pacients nedrīkst lietot papildu zāles un medicīniskas ierīces bez saskaņošanas ar ārstējošo ārstu.
 • Atstājot nodaļu, informēt nodaļas medicīnas māsu par plānoto prombūtni un atgriešanās laiku.
 • Ievērot personīgo higiēnu.
 • Uzturēt tīru un kārtīgu savu apkārtējo vidi (gultas vietu, krēslu, skapīti). Ievērot tīrību un kārtību Slimnīcas nodaļās un koplietošanas telpās.
 • Pārtikas produktus, kas ātri bojājas, uzglabāt nodaļas ledusskapī.
 • Saudzīgi izturēties pret Slimnīcas iekārtām un inventāru. Par tīšu Slimnīcas īpašuma bojāšanu pacients ir materiāli atbildīgs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 • Slimnīcas telpās un teritorijā aizliegts atrasties alkohola vai apreibinošo vielu reibumā. Slimnīcas teritorijā smēķēšana atļauta tikai speciāli norādītās vietās.
 • Izrakstoties no Slimnīcas, pacients pats ir atbildīgs par identifikācijas aproces noņemšanu un iznīcināšanu.
 • Fotografēt, filmēt citas personas un veikt audio ierakstu ir atļauts tikai ar šo personu atļauju, ja tas neietekmē un neapdraud Jūsu un citu pacientu aprūpi un ārstēšanu, kā arī neskar citu pacientu, apmeklētāju un Slimnīcas personāla tiesības uz privātumu. Slimnīcas teritoriju un telpas fotografēt un filmēt ir atļauts tikai ar Slimnīcas Komunikācijas daļas saskaņojumu.
 • Gadījumos, kad pacients neievēro Noteikumus, nepilda ārstniecības personu norādījumus un apzināti kaitē savai veselībai, un šādā veidā tieši ietekmē konkrētās slimības ārstēšanu, ja pacienta dzīvība nav apdraudēta, Slimnīcai ir tiesības izrakstīt pacientu no Slimnīcas. Tas neatbrīvo pacientu no samaksas veikšanas par saņemtajiem pakalpojumiem Slimnīcā līdz izrakstīšanai.


Novēlam Jums drīzu atveseļošanos!