Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Atalgojuma politika

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
ATALGOJUMA POLITIKAS PRINCIPI
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta  pirmās daļas 1.punkta  d) apakšpunkta prasībām VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” publisko informāciju par atalgojuma politiku.
1. Atalgojuma politika
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) ir apstiprinājusi atalgojuma politiku, ko piemēro visiem darbiniekiem. Slimnīcai ir svarīgi nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu ārstniecības, pacientu aprūpes un pacientu aprūpes atbalsta personālam, lai spētu atbilstoši motivēt darbiniekus.
Slimnīcas atalgojuma sistēma sastāv no:
a) laika algas sistēmas - mēnešalga, vai samaksa par faktiski nostrādātām stundām atbilstoši stundu tarifa likmei;
b) akorda algas, pēc paveiktā darba apjoma atbilstoši darba samaksas aprēķinu metodikai;
c) vispārējas piemaksas saskaņā ar Darba likumu un Darba Koplīgumu par:

a. prombūtnē esoša darbinieka pienākumu pildīšanu,
b. darbu īpašos apstākļos,
c. papildu darbu,
d. nakts darbu,
e. virsstundu darbu,
f. darbu svētku dienā;
g. Darba Koplīgumā noteiktās piemaksas.

d) speciālās piemaksas par darbu īpaša riska apstākļos, ja saskaņā ar darba vides riska novērtējumu konkrētais amats saistīts ar paaugstinātu psiholoģisko un fizisko slodzi vai risku darbinieku drošībai un veselībai; 
e) prēmijas par labu darba sasniegumu, ievērojot Slimnīcas finanšu rādītājus.

2. Sociālās garantijas – pabalsti, kompensācijas, papildu atvaļinājumi tiek piešķirti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Darba Koplīgumu.