Slimnīcas struktūra

Slimnīcas struktūrshēma (pdf.)

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) organizatoriskā struktūra veidota saskaņā ar galvenajiem darbības virzieniem – ārstniecība, aprūpe, izglītība un zinātne. Visas slimnīcas struktūrvienības pakļautas Slimnīcas valdei, kas vada Slimnīcas darbu. Ārstniecības un aprūpes funkciju veikšana organizatoriski nodalīta no administratīvajām, atbalsta un kontroles funkcijām.

Slimnīcas administratīvās un atbalsta funkcijas īsteno Valde, 18 daļas, 15 nodaļas un 1 institūts. Slimnīcas Valdei tieši pakļauti Projektu vadītājs, Drošības pārvaldības vadītājs, Konsultants. 

Ārstniecības un aprūpes funkcijas īsteno divas daļas (Ārstniecība un Aprūpe). Ārstniecības un Aprūpes daļām pakļautas 9 klīnikas un  17 centri, no kuriem 11 ietilpst klīniku struktūrā, Poliklīnika, 2 operāciju bloki, Apvienotā laboratorija,  Asins kabinets un 2 institūti  - Diagnostiskās radioloģijas institūts un Patoloģijas institūts. Centru statuss vēsturiski dots tām struktūrām, kurās ir gan stacionāra, gan ambulatorās nodaļas, tiek veikts organizatoriskais un/vai metodiskais darbs attiecīgajā medicīnas nozarē un notiek zinātniskā darbība. Izglītības un zinātnes funkcijas īsteno Izglītības un zinātnes departaments.

Atsevišķi Ārstniecības daļas pakļautībā ir Infekciju slimību un hospitālās epidemioloģijas konsultatīvais dienests, bet Aprūpes daļas pakļautībā - Garīgās aprūpes un sociālā darba dienests.

Slimnīcā darbojas arī divas neatkarīgas padomes:

  • Medicīnas padome – ir izveidota ar mērķi nodrošināt ārstniecības un aprūpes personāla iesaisti Slimnīcas ārstniecības attīstības stratēģijas izstrādē.
  • Medicīnas aprūpes padome, kuras galvenie darbības virzieni vērsti uz pacientu aprūpes kvalitātes veicinošo pasākumu īstenošanu un vispusīgu pacientu aprūpes procesa attīstību, māsu un citu ārstniecības personu sadarbības veicināšanu, māsu un citu aprūpes speciālistu prakses pilnveidi, iekļaujot tajā uz pierādījumiem balstītu zināšanu un prasmju pielietošanu.