Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību

Likumā noteiktā publiskojamā informācija

Publiskošanas prasības

Informācija

Informācija par   kapitālsabiedrības būtiskākajām politikām, kurās definēti kapitālsabiedrības  darbības principi attiecībā uz interešu konflikta novēršanu, korupcijas apkarošanu Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot Informācija par politikām, kurās definēti Slimnīcas darbības principi attiecībā uz interešu konflikta un korupcijas novēršanu

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

Pastāvīgi

Vispārējais stratēģiskais mērķis ir saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot daudzprofilu, multidisciplināru veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Slimnīcas Stratēģija vērsta uz to, lai uzlabotu stacionārās veselības aprūpes pārvaldi, pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un efektīvu funkciju nodrošināšanu, resursu pārvaldību un veicinātu Slimnīcas ilgtspējīgu attīstību, konkurētspēju un nodrošinātu stabilus finanšu pamata rādītājus, pilnveidojot infrastruktūru un īstenojot iniciatīvu – jauna korpusa būvniecību.

Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

Pastāvīgi

Statūtos noteiktie Slimnīcas komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

 • Slimnīcu darbība (86.1);
 • Ārstu un zobārstu prakse (86.2);
 • Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.9);
 • Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība (85.32);
 • Augstākā izglītība (85.4);
 • Citur neklasificēta izglītība (85.59);
 • Izglītības atbalsta pakalpojumi (85.6);
 • Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu (84.12);
 • Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.9);
 • Zinātniskās pētniecības darbs (72);
 • Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana (32.5);
 • Citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.7);
 • Ēdināšanas pakalpojumi (56);
 • Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (96.0);
 • Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.3);
 • Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale (36.0);
 • Citi komercdarbības veidi, kas ir saistīti ar iepriekš minētajiem komercdarbības veidiem un nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu (saskaņā ar apstiprinātu gada pārskatu) un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti (tai skaitā bilances kopsumma, neto apgrozījums, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, dažādi kapitālsabiedrības darbību raksturojošie rezultatīvie rādītāji)

Ne retāk kā reizi gadā

 

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

Ne retāk kā reizi gadā

Iemaksas

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Ne retāk kā reizi gadā

Valsts budžeta finansējuma izlietojums

Atalgojuma politikas principi

Ne retāk kā reizi gadā

Atalgojuma politikas principi

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Ne retāk kā reizi gadā

Ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem.

Starpperiodu pārskatus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē gada pārskatu sagatavošanu, un tajos ietilpst:

 1. Starpperiodu finanšu pārskats, kas sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, pašu kapitāla izmaiņu pārskata, starpperiodu naudas plūsmas pārskata un pielikuma. Pielikumā sniedz informāciju, kas nodrošina starpperiodu pārskata salīdzināmību ar iepriekšējā pārskata gada attiecīgā perioda datiem, kā arī pietiekamu informāciju un skaidrojumus, lai starpperiodu finanšu pārskata lietotājs varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām izmaiņām attiecībā uz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem un kapitālsabiedrības attīstības tendenci;
 2. Starpperiodu vadības ziņojums, kurā sniedz informāciju par būtiskiem notikumiem laikposmā no finanšu gada sākuma līdz pārskata datumam un to ietekmi uz starpperiodu finanšu pārskatiem, apraksta galvenos riskus un norāda tos nākamajos finanšu gada mēnešos iespējamos neskaidros apstākļus, ar kuriem kapitālsabiedrība varētu saskarties un kuri varētu ietekmēt tās finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus;
 3. Paziņojums par vadības atbildību, kuru sagatavo papildus prasībām, kas noteiktas likumā par gada pārskatu sagatavošanu. Paziņojumā norāda, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija. 

Divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām

 

Neauditēti starpperiodu finanšu pārskati

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

Piecu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām

Auditēti gada pārskati

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

100% VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” kapitāla daļu pieder Latvijas valstij, valsts kapitāla daļu turētājs ir Veselības ministrija. VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” nav līdzdalības citās sabiedrībās.

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

Slimnīcas struktūra

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

Informācija par ziedojumiem

 

Informācija par iepirkumiem

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

Iepirkumi

Statūti

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

Statūti

Valdes, padomes (ja tāda ir izveidota) nolikumus vai cits tam pielīdzināmu dokumentu, kas regulē tās darbību

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

Valdes reglaments

Informācija par padomes (ja tāda ir izveidota) un valdes locekļiem (par katru atsevišķi): profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, kā arī valdes un padomes locekļu pilnvaru termiņiem.

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

Valde