Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Ētikas kodekss

Ētikas kodekss

  • Darbinieki savā darbībā ievēro Ētikas kodeksā noteiktos pamatprincipus, bet situācijās, kas nav minētas šajā kodeksā, rīkojas saskaņā ar sabiedrībā vispārpieņemtajiem uzvedības un morāles principiem.
  • Ētikas kodeksā noteiktās uzvedības normas ir saistošas visiem darbiniekiem to ikdienas pienākumu izpildē neatkarīgi no ieņemamā amata un darba tiesisko attiecību ilguma.
  • Ja darbinieka rīcība ir pretrunā ar Ētikas kodeksā noteiktajām uzvedības normām un tajā ir disciplinārpārkāpuma pazīmes, tiek ierosināta lieta, ko izskata Ētikas komisija.
  • Slimnīcas vadība atbalsta un aizstāv darbinieku, kuram nodarīts kaitējums un aizskartas viņa intereses, pildot amata pienākumus.
  • Slimnīcas vadība ar savu rīcību un darba organizāciju veicina Ētikas kodeksa pamatprincipu un vispārējo uzvedības normu ievērošanu.