Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Informācija par datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādē: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca), vienotās reģistrācijas Nr. 40003457109, juridiskā adrese: Rīga, Pilsoņu iela 13, LV-1002.

Personas datu aizsardzības speciālists: datu.aizsardziba@stradini.lv

Personas datu apstrādes nolūks ir atbilstības pārbaude amata pretendentiem izvirzītajām prasībām.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts: datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem, b) apakšpunkts:  apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, f) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai,;

Slimnīcas leģitīmā interese personas datu apstrādē amata kandidātu atlases procedūrā ir izvēlēties visatbilstošāko pretendentu attiecīgajam amatam.

Ja saņemta pretendenta piekrišana, tā personas dati (vārds, uzvārds) var tikt nodoti pretendenta CV minētajam darba devējam atsauksmju iegūšanai.

Ja ar pretendentu tiek noslēgts darba vai cita veida līgums, turpmākā personas datu apstrāde, tai skaitā glabāšana, notiek atbilstoši šī līguma noteikumiem. Ja darba vai cita veida līgums netiek noslēgts, personas dati tiks glabāti 6 (sešus) mēnešus no brīža, kad kļuvis skaidrs, ka līgums netiks noslēgts, vai līdz brīdim, kad pretendents atsauc savu kandidatūru. Pēc šī termiņa notecējuma personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, atkarībā no personas datu glabāšanas veida. 

Amata pretendentam ir tiesības:

  • pieprasīt Slimnīcai piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu savam lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.
  • Ar jautājumiem par savu personas datu apstrādi vai par pieļautajiem pārkāpumiem savu personas datu apstrādē amata kandidāts ir tiesīgs vērsties ar iesniegumu pie Slimnīca norādītās kontaktpersonas datu apstrādes un aizsardzības jautājumos vai iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Paziņojumā par konkursu uz vakanto amata vietu norādītās informācijas sniegšana ir priekšnosacījums, lai izvērtētu pretendenta atbilstību prasībām. Tās nesniegšanas gadījumā amata kandidāts atlases procedūrā netiks vērtēts.

*Pirms iespējas iesniegt dokumentus, atzīme ir obligāta

** Atzīme nav obligāta