Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Koordinētas mikrobioloģijas laboratoriju un infekciju kontroles personāla darbības algoritma ieviešana multirezistento nozokomiālo patogēnu ierobežošanai Latvijas reģionālajās slimnīcās (EEZ infekcijas)

Introduction of Laboratory Based Early Warning System and Infection control Mechanisms for Containment of Multiresistant Nosocomial Pathogens  in Latvian Regional Hospitals

Projekts tika īstenots no 2008.gada nogales līdz 2011.gada aprīlim.
Projekts tika realizēts ar Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (EEZ) atbalstu, no kura tika saņemti 85% jeb 326 035 eiro no kopējā projekta budžeta, kā arī ar valsts budžeta līdzfinansējumu 15% jeb 57 535 eiro no kopējā projekta budžeta.

Projekta mērķis un uzdevumi

Projekta mērķis bija veicināt laboratorijas un infekciju kontroles personāla sadarbību katrā no slimnīcām un savstarpēji starp slimnīcām, lai samazinātu slimnīcā iegūto infekciju gadījumu skaitu un veiktu efektīvus pasākumus esošo infekciju ierobežošanai un ārstēšanai.

Projekta aktivitātes

Projekta laikā izveidojās veiksmīga sadarbība starp lielākajām Latvijas slimnīcām - Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu, Daugavpils reģionālo slimnīcu, Liepājas reģionālo slimnīcu, Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, Vidzemes slimnīcu un Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu.

Projekta noslēguma seminārā, kurā piedalījās visu iesaistīto slimnīcu pārstāvji, tika secināts, ka projekta mērķis ir pilnībā sasniegts un visi projekta dalībnieki ir apmierināti ar sasniegtajiem rezultātiem. Visās slimnīcās ir izveidotas infekciju kontroles komandas, kuras uzrauga higiēnas pasākumu ieviešanu slimnīcās, veic nepieciešamos pasākumus infekciju ierobežošanai, kā arī veic nepieciešamās analīzes un apkopo iegūtos datus par katru infekciju gadījumu.

Projekta noslēguma tika organizēts seminārs, kurā ar šī projekta rezultātiem tika iepazīstināti arī citu slimnīcu pārstāvji, kuriem nebija iespējas iesaistīties šī projekta realizācijā. Seminārā piedalījās pārstāvji no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Preiļu, Rēzeknes, Kuldīgas, Jēkabpils un citām slimnīcām.

Projekta partneri

Daugavpils reģionālā slimnīca
Liepājas reģionālā slimnīca
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
Vidzemes slimnīca
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca

PSKUS projekta komanda

Datu apstrādes eksperts 
Svetlana Lugovska  
Laboratorijas metožu koordinators 
Arta Balode 
Epidemioloģiskās tipēšanas vadītājs 
Edvīns Miklaševičs 
Projekta koordinators 
Līga Grudule 
Projekta vadītājs 
Madara Grīnšteine 
Infekciju uzraudzības māsa 
Agita Melbārde - Kelmere 
Infekciju kontroles metožu koordinators 
Uga Dumpis 
Infekciju kontroles metožu koordinatora asistents           
Elīna Dimiņa 
Epidemioloģiskās tipēšanas vadītāja asistents 
Māra Saule 
Informācijas un publicitātes koordinators 
Pauls Aldiņš 
Projekta grāmatvedis 
Dzidra Janaite 

Kontakti
Projektu vadības nodaļas tālrunis: +371 67069785

Projekta publicitāte
Sekmīgi noslēgts projekts par multirezistento nozokomiālo patogēnu ierobežošanu Latvijas reģionālajās slimnīcās

Konference par slimnīcā iegūto infekciju un antibiotiku patēriņa aktualitātēm Latvijā (16. novembri, 2010)