Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Energopārvaldība

Saskaņā ar Energoefektivitātes likumā noteikto, Slimnīca ir lielais elektroenerģijas patērētājs, kuram obligāti jāievieš vismaz trīs energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi ar vislielāko novērtēto enerģijas ietaupījumu vai ekonomisko atdevi. 

Lai Slimnīca izpildītu Energoefektivitātes likuma prasības, ir ieviesta un sertificēta Energopārvaldības sistēma atbilstoši LVS EN ISO 5001 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” standarta prasībām.

Energopolitika

Ieviešot Energopārvaldības sistēmu, PSKUS:

 • apliecina, ka tā vēlas samazināt radīto ietekmi uz vidi;
 • apņemas ņemt vērā Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un citas saistošās prasības, kas attiecas uz energoefektivitāti, enerģijas izmantošanu un patēriņu;
 • apņemas izvirzīt par Energopārvaldības sistēmas uzturēšanu atbildīgos darbiniekus;
 • apņemas iesaistīt iestādes darbiniekus Energopārvaldības sistēmas uzturēšanā un pilnveidē;
 • apņemas veicināt enerģijas patēriņa samazināšanu un monitoringu PSKUS, sadarbojoties ar iesaistītajām pusēm visā procesā;
 • apņemas veicināt energosniegumu ietekmējošu energoefektīvu produktu un pakalpojumu iegādi, un energoefektīvu projektu realizēšanu;
 • apņemas nodrošināt informāciju un nepieciešamos resursus izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai, lai nodrošinātu nepārtrauktu energosnieguma un EPS uzlabošanu.

 

Slimnīcas energoefektivitātes mērķi no 2021. – 2024.gadam.

 • Elektroenerģijas apgaismojuma patēriņa samazināšana koplietošanas telpās par 50% pārejot uz jauniem LED gaismekļiem.
 • Siltumenerģijas zudumu samazināšana siltumtrasēs par 6% pārejot no apkures četrcauruļu sistēmas uz divcauruļu sistēmu un pārslēdzoties no vecajām tvaika iekārtām uz ūdensildāmajām iekārtām ar kopējo jaudu 13,75 MW uz 6 MW.
 • Elektroenerģijas skaitītāju uzstādīšana visos korpusos. Individuālo Siltummezglu uzstādīšana 18 korpusos.
 • Veikt asoņpadsmit ēkām energoauditu.
 • 5.korpusa pilna rekonstrukcija.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu atbilstību energopārvaldības sistēmas prasībām, nepieciešams uzlabot energoefektivitāti, kas mudina pēc iespējas samazināt enerģijas patēriņu Slimnīcā, saglabājot sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Lai sasniegtu šo mērķi, Slimnīca aicina savus darbiniekus, klientus, pacientus un pastāvīgos sadarbības partnerus strādājot piedomāt par energoefektivitāti:

 • Pārdomāti izmantojot materiālus;
 • Izvēloties un lietojot iespējami energoefektīvākus darbarīkus un aprīkojumu;
 • Izslēdzot aprīkojumu pēc tā lietošanas;
 • Pēc iespējas strādājot dabiskā apgaismojumā;
 • Izslēdzot apgaismojumu, ja tas nav nepieciešams;
 • Aizverot durvis un logus (apkures sezonā/ pie ieslēgtiem kondicionieriem);
 • Neļaujot automašīnām nevajadzīgi darboties tukšgaitā;
 • Iespēju robežās taupīt Ūdeni, jo tas ir vērtīgs;
 • Pēc iespējas taupot visus enerģijas veidus.


Noderīgas publikācijas un saturs, piemēram, “Vai saules enerģijai ir nākotne?”, “Cauru dienu mājās. Kā samazināt rēķinus?”
https://www.elektrum.lv/lv/majai/energoefektivitate/publicitates-arhivs/
 

Slimnīcas veidotā kampaņas par energoefektivitāti publicētie materiāli: