Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Stradiņa slimnīca paziņo par būvniecības līguma pārtraukšanu ar SIA “Velve”

06.02.2024

2024. gada 6. februārī Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (Stradiņa slimnīca) valde nosūtījusi būvuzņēmumam SIA “Velve” paziņojumu par slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšanas būvniecības līguma pārtraukšanu. Līgums lauzts vienpusēji, jo SIA “Velve” nespēj pildīt līgumā noteiktās saistības – netiek ievēroti būvniecības termiņi, būvobjektā konstatēti būtiski defekti, kas netiek novērsti, objektā notikusi nesaskaņotu apakšuzņēmēju nodarbināšana, kā arī fiksēti citi līguma pārkāpumi. Būvniecības līgums tiks izbeigts ar 2024. gada 13. februāri, un patlaban Stradiņa slimnīca gatavojas būvobjekta pārņemšanai 2024. gada 20. februārī.

 

Saskaņā ar būvniecības līgumu Nr. SKUS 456/20 “A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšana Pilsoņu ielā 13, Rīgā” Stradiņa slimnīca ir tiesīga izbeigt līgumu, ja  “Uzņēmējs savas vainas dēļ neievēro izpildes termiņu vai būvdarbi bez attaisnojoša iemesla netiek pildīti vispār, vai arī tiek pildīti tik lēni, ka tie acīmredzami var netikt pabeigti Līgumā noteiktajā termiņā, izņemot nepārvaramas varas apstākļus”. Līgums lauzts, pamatojoties uz vairākiem līguma punktiem: 12.1.2. punkts – būvniecības termiņu neievērošana un apstākļi, kas skaidri liecina, ka termiņu ievērošanu nebūs iespējama nākotnē; 12.1.4. punkts – būvniecības defekti un to nenovēršana; 12.1.5. punkts – nesaskaņotu apakšuzņēmēju nodarbināšana objektā; 12.12. punkts – citi līguma pārkāpumi.

 

“Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa otrā ēka ir nacionālas nozīmes būvprojekts. Gan valsts, gan slimnīcas un pacientu interesēs ir, lai ēka tiktu uzbūvēta iespējami ātrāk, darbs būtu izdarīts kvalitatīvi un ēka būtu droša. Pēc iepazīšanās ar slimnīcas valdes ziņojumu un informāciju par situāciju būvobjektā mēs – Stradiņa slimnīcas padome – lūdzām valdei pieņemt lēmumu, kas nodrošinātu ēkas pabeigšanu. Pēc visas pieejamās informācijas caurlūkošanas varu teikt, ka lēmums par līguma laušanu ir pamatots,” norāda Stradiņa slimnīcas pagaidu padomes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs.

 

Līgums starp Stradiņa slimnīcu un SIA “Velve” tika noslēgts 2020. gada 27. augustā, un tajā paredzētais darbu izpildes termiņš bija 30 mēnešu – jauno slimnīcas korpusu būvniekam vajadzēja pabeigt 2023. gada pavasarī. Līguma izpildes laikā pēc SIA “Velve” ierosinājuma darbu izpildes termiņi vairākkārt tika pagarināti, palielinot arī līgumcenu.

 

Saskaņā ar pēdējo vienošanos būvniekam jauno slimnīcas ēku vajadzēja pabeigt līdz 2024. gada 1. jūnijam. 2024. gada janvāra sākumā SIA “Velve” lūdza atkārtoti pagarināt līguma izpildes termiņu, norādot, ka jaunais iespējamais darbu pabeigšanas laiks varētu būt 2025. gada vasarā, kas ir aptuveni gads pēc jau šobrīd vairākkārt pagarinātā termiņa, tādējādi apliecinot, ka būvnieks ilgtermiņā nav spējīgs pildīt līgumsaistības un pabeigt būvdarbus. Turklāt jāuzsver, ka slimnīcas iespējas pagarināt līgumu ierobežo arī Publisko iepirkumu likums.

 

Par faktisko situāciju un būvnieka problēmām pabeigt jauno slimnīcas ēku saprātīgā termiņā un vēlamajā kvalitātē liecina virkne apstākļu: būvdarbu kavēšanās, tostarp saistībā ar defektiem – tajā skaitā pelējuma dēļ, kas ilgstoši netiek novērsts ēkas pagrabstāvā, kur plānots izvietot operāciju bloku, – defektu nenovēršana un SIA “Velve” nespēja vienoties par defektu novēršanu, nespēja nodrošināt darba plānā paredzēto darbinieku skaitu, neparedzētu avansu pieprasīšana, kā arī nespēja laikus iesniegt ar projektu saistīto dokumentāciju, aizbildinoties ar lielu administratīvo slogu, kas šāda mēroga Eiropas Savienības finansētiem projektiem ir standarts. Šāda būvdarbu kavēšanās un būvnieka nespēja pildīt līgumsaistības radījusi plaša mēroga zaudējumus – neapgūti 26 miljoni no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda finansējuma.

 

 “Situācijā, kad būvnieks ilgtermiņā demonstrē nespēju pildīt līgumsaistības, ir jāpieņem radikāli lēmumi, jo kavēšanās rada finansiālus zaudējumus valstij, apdraud sabiedrības tiesības uz cieņpilnu ārstniecību un nopietni apgrūtina slimnīcas ikdienas darbu. Līguma pārtraukšana ir vienīgais veids, lai slimnīcas jaunais korpuss beidzot tiktu izbūvēts, vienlaikus nodrošinot, ka ēka būs kvalitatīva un droša pacientiem un ārstniecības personālam. Šobrīd slimnīcas valde dara visu, lai pēc līguma laušanas varētu operatīvi pārņemt būvobjektu. Ļoti ceram, ka būvnieks apzinās šī projekta nozīmi nacionālā mērogā, pildīs savus pienākumus, neliks objekta pārņemšanai šķēršļus un nodos objektu mūsu valdījumā,” pauž Stradiņa slimnīcas pagaidu valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis. Viņš uzsver, ka slimnīcas vadība veic visus nepieciešamos pasākumus, lai maksimāli nodrošinātu faktiskā būvniecības procesa nepārtrauktību.

 

2020. gada 27. augustā noslēgtais līgums starp Stradiņa slimnīcu un SIA “Velve” paredz precīzu turpmāku rīcību līguma izbeigšanas gadījumā – objekta nodošanu, materiālu fiksēšanu u.tml. Saskaņā ar līgumu SIA “Velve” tiks aprēķināts līgumsods, un no uzņēmuma tiks piedzīti zaudējumi, kas slimnīcai radušies, pārņemot objektu un uzsākot jaunu būvniecību, kā arī zaudējumi saistībā ar ES finansējuma neapguvi. Piedzenamās summas apmērs tiek aprēķināts.

 

Stradiņa slimnīca veic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu nepieciešamo un neatliekamo būvdarbu turpināšanu, kā arī saglabātu darbu un ieguldījumus, vienlaikus veicot nepieciešamās darbības un procedūras, lai iespējami ātrāk varētu tikt izvēlēts cits būvnieks, kas varētu ēku pabeigt iespējami īsā laikā. 

 

Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa otrajā ēkā paredzēts izvietot Neatliekamās medicīnas centru, operāciju bloku, Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļu, Dzemdību nodaļu, Ķiruģijas nodaļu, Uroloģijas nodaļu, Neiroloģijas nodaļu (tajā skaitā insulta vienību), Neiroķirurģijas nodaļu, Jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļu, Ginekoloģijas nodaļu, Otorinolaringoloģijas nodaļu, Ambulatorās ķirurģijas centru (dienas stacionāru), Sievietes un bērna veselības klīnikas ambulatoro daļu, Diagnostiskās radioloģijas institūtu un Mutes, sejas un žokļa ķirurģijas nodaļu.

 

Sīkākai informācijai:

 

Gundega Vārpa

Padomes konsultante

Mob.: 26628729

Jaunākie raksti

Izsludina konkursu uz Stradiņa slimnīcas valdes priekšsēdētāja un divu valdes locekļu amata vietām

Izsludina konkursu uz Stradiņa slimnīcas valdes priekšsēdētāja un divu valdes locekļu amata vietām

Stradiņa slimnīcā noritējušas sirds operāciju paraugstundas

Stradiņa slimnīcā noritējušas sirds operāciju paraugstundas

Stradiņa slimnīcas Antimikrobiālās rezistences kompetences centrs izstrādājis jaunu empīriskas antibakteriālās terapijas rekomendāciju platformu

Stradiņa slimnīcas Antimikrobiālās rezistences kompetences centrs izstrādājis jaunu empīriskas antibakteriālās terapijas rekomendāciju platformu