Jaunā korpusa būvniecība noris sekmīgi

7. Janvāris

A korpusa 2. kārtas būvdarbi apsteidz plānoto darbu grafiku un izpilde pirmos trīs mēnešos jau sasniedz 2,7 % no kopēja darbu apjoma. Būvdarbu izpildes termiņš - 2023. gada 31.marts.

Kā jau vēstīts, 2020. gada 1.oktobrī tika parakstīts A korpusa otrās kārtas būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas akts. Pēc šī akta parakstīšanas, atbilstoši līguma nosacījumiem, sākas 30 mēnešu būvdarbu izpildes periods.

2020. gada 21.septembrī Rīgas pilsētas būvvalde veikusi ierakstu A korpusa otrās kārtas būvatļaujā par to, ka ir izpildīti būvdarbu uzsākšanas nosacījumi, kas atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem deva atļauju būvlaukuma nodošanai būvuzņēmējam.

Pamatojoties uz Iepirkumu uzraudzības biroja saņemto atzinumu, Iepirkuma komisija 21.07.2020 pieņēma galīgo lēmumu par konkursa procedūras ar sarunām “A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšana” rezultātiem un par saimnieciski izdevīgāko atzina SIA “VELVE” iesniegto piedāvājumu par kopējo summu 88 364 300,00 EUR bez PVN un būvdarbu veikšanas periodu 30 mēneši no būvlaukuma nodošanas dienas izpildītājam.

A korpusa 2.kārtas attīstības projekts tiek īstenots saskaņā ar 2016. gada 9. augusta Ministru kabineta protokollēmumu Nr.39 45.§ un tiks līdzfinansēts Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros, tā kopējās izmaksas plānotas 140 447 122 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 65 % apmērā.

 

 

 

 

 

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png