Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Informācija par slimnīcas valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem

14.09.2023

Atklāto konkursu uz VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – PSKUS) valdes locekļa amatu organizēja ar PSKUS padomes 2023.gada 21.marta lēmumu Nr.9 (protokols Nr.4 p.9), kas grozīts ar padomes 2023.gada 26.maija ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu Nr.23 (protokols Nr. 8 p.2) izveidotā valdes locekļa amata kandidātu  nominācijas komisija šādā sastāvā:

  • Reinis Ceplis - komisijas vadītājs (ar balss tiesībām) – Sabiedrības padomes priekšsēdētājs;
  • Juris Lapše - komisijas loceklis (ar balss tiesībām) – Sabiedrības padomes loceklis;
  • Baiba Ziemele – komisijas locekle (ar balss tiesībām) – biedrības “Latvijas Pacientu organizāciju tīkls” valdes priekšsēdētāja;
  • Eva Strīķe - komisijas locekle (ar balss tiesībām) – Sabiedrības Medicīnas padomes locekle;
  • Artūrs Šilovs - komisijas loceklis (ar balss tiesībām) – Latvijas Jauno Ārstu Asociācijas valdes priekšsēdētājs;;
  • Dzintra Gasūne – komisijas loceklis (ar balss tiesībām) – Latvijas Republikas Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja;
  • Antra Valdmane – komisijas locekle (ar balss tiesībām) – Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos
  • Renaldas Jurkevičius – novērotājs ar padomdevēja tiesībām (bez balss tiesībām) –  Sabiedrības padomes loceklis;
  • Rinalds Muciņš – novērotājs ar padomdevēja tiesībām (bez balss tiesībām) – Sabiedrības valdes priekšsēdētājs.

Nominācijas procesā piedalījās personāla atlases konsultants – SIA “Fontes Executive Search”, kā arī eksperti ārstniecības un veselības aprūpes jautājumos (bez balss tiesībām).

Atklāts konkurss uz PSKUS valdes locekļa amatu tika izsludināts 2023.gada 1.jūnijā PSKUS mājaslapā, Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā, Pārresoru koordinācijas centra mājaslapā, Veselības ministrijas mājaslapā, kā arī citos sabiedrības plašsaziņas līdzekļos ar pieteikšanās termiņu līdz 2023.gada 30.jūnijam, kas ar nominācijas komisijas lēmumu tika pagarināts līdz 2023.gada 30.jūlijam, ar mērķi censties palielināt kandidātu skaitu.

Konkursā tika meklēts valdes loceklis ar kompetenci šādās jomās: veselības aprūpe, ārstniecība, pētniecība un izglītības jomu īstenošana uzņēmumā, lai tas sasniegtu stratēģiskos mērķus un nodrošinātu sekmīgu operatīvo darbību.

Kopumā PSKUS valdes locekļa amatam tika saņemti 2 kandidātu iesniegtie pieteikumi. Lai arī kandidātiem bija iespēja pieteikties pašiem, ar mērķi veicināt kandidātu pieteikšanos, personāla atlases konsultants veica potenciālo kandidātu uzrunāšanu, kur tika uzrunāti 40 kandidāti no 27 slimnīcām, medicīnas centriem, laboratorijām, medicīnas izglītības iestādēm, taču tika saņemti 38 atteikumi.

Kandidāti uz PSKUS valdes locekļa amatu tika vērtēti 4 (četrās) kārtās, nominācijas process notika gan klātienē, gan attālināti, izmantojot videokonferences rīku un e-pastu. Nominācijas komisija PSKUS valdes locekļa amata kandidātus novērtēja, balstoties uz nominācijas komisijas 2023.gada 25.maija sēdē apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem.

Konkursa pirmajā kārtā tika veikts kandidātu sākotnējais izvērtējums (dokumentu pārbaude un analīze, lai pārbaudītu kandidātu atbilstību izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām (izglītība, valodu zināšanas) un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, pamatojoties uz kandidātu iesniegtajiem apliecinošajiem dokumentiem. Izvērtējumu veica personāla atlases konsultants SIA “Fontes Executive Search”. Nominācijas komisija izskatīja izvērtējuma rezultātus un pieņēma lēmumu uz konkursa otro kārtu izvirzīt divus kandidātus, kuri atbilstoši pirmās kārtas novērtējumam atbilda noteiktajām obligātajām minimālajām prasībām.

Konkursa otrajā kārtā tika veikta kandidātu iesniegtās informācijas izpēte un analīze, intervijas, kā arī reputācijas pārbaude, kuru nodrošināja personāla atlases konsultants SIA “Fontes Executive Search”. Nominācijas komisija izskatīja izvērtējuma rezultātus un pieņēma lēmumu  uz konkursa trešo kārtu izvirzīt divus kandidātus.

Uz konkursa trešo kārtu kandidātiem bija jāsagatavo stratēģiskais redzējums par PSKUS galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai un iespējamos risinājumus kapitālsabiedrības darbībai ierobežotu resursu apstākļos, kā arī notika daļēji strukturēta intervija, kur nominācijas komisija uzdeva abiem kandidātiem vienādus jautājumus. Intervijas laikā nominācijas komisija novērtēja katra kandidāta stratēģisko redzējumu, zināšanas un atbilstību valdes locekļa amatam izvirzītajiem kritērijiem un profesionālās pieredzes prasību aprakstam.  Nominācijas komisija piešķīra kandidātiem punktu skaitu saskaņā ar nominācijas komisijas apstiprinātajiem kritērijiem un lēma konkursa ceturtajai kārtai izvirzīt divus kandidātus.

Konkursa ceturtajā kārtā notika kandidātu padziļināta vērtēšana – vadības kompetenču vērtēšana, atsauksmju ievākšana, padziļināta reputācijas pārbaude, personības testēšana, kuru nodrošināja personāla atlases konsultants SIA “Fontes Executive Search”, izmantojot vienādas kompetenču novērtēšanas metodes. Nominācijas komisija izskatīja SIA “Fontes Executive Search”  rakstisku argumentētu kopsavilkumu par katra kandidāta kompetenču novērtēšanas rezultātiem.

Apkopojot konkursa četru kārtu kandidātu vērtējumus, nominācijas komisija pieņēma lēmumu VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” valdes locekļa amatam izvirzīt padomei izvērtēšanai 2 kandidātus, norādot tos prioritārajā secībā pēc visās atlases kārtās iegūto punktu kopsummas rezultāta. Nominācijas komisija beidz savu darbu ar brīdi, kad ir pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums PSKUS padomei.

Jaunākie raksti

Stradiņa slimnīcas darbalaiks Jāņos

Stradiņa slimnīcas darbalaiks Jāņos

20. un 21. jūnijā Stradiņa slimnīcā notiek starptautisks invazīvās kardioloģijas un sirds ķirurģijas kongress Baltic Summer 2024

20. un 21. jūnijā Stradiņa slimnīcā notiek starptautisks invazīvās kardioloģijas un sirds ķirurģijas kongress Baltic Summer 2024

2024.gada 16.jūnijā tiek atzīmēta Medicīnas darbinieku diena

2024.gada 16.jūnijā tiek atzīmēta Medicīnas darbinieku diena