Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) 2016.gada 24.martā apstiprinātā Ziedošanas (dāvināšanas) kārtība nosaka:

1. Ziedošanas (dāvināšanas) kārtība:
 1.1.Slimnīca drīkst ziedot (dāvināt), ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:
 1.1.1. ziedojums (dāvinājums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai;
 1.1.2. pastāv iespēja kontrolēt ziedojuma (dāvinājuma) izlietošanu;
 1.1.3. Slimnīca ziedošanas (dāvināšanas) brīdī ir samaksājusi valstij un pašvaldībai visus nodokļus un darbiniekiem izmaksājusi algas;
 1.1.4. Slimnīca iepriekšējā pārskata gadā ir strādājusi ar peļņu.
 1.2.Slimnīca ziedošanai (dāvināšanai) drīkst atvēlēt ne vairāk par 20 procentiem no iepriekšējā pārskata gada peļņas.
 1.3.Ja atsevišķa ziedojuma (dāvinājuma) summa nepārsniedz 1500,- euro, lēmumu par tā piešķiršanu pieņem Slimnīcas valde.
 1.4.Ja atsevišķa ziedojuma (dāvinājuma) summa pārsniedz 1500,- euro vai kalendārajā gadā veikto ziedojumu (dāvinājumu) kopsumma vienam ziedojuma (dāvinājuma) saņēmējam pārsniedz 1500,- euro, Slimnīca sagatavo un iesniedz Slimnīcas kapitāla daļu turētājam un finanšu ministram pamatojumu par ziedojuma (dāvinājuma) lietderību un atbilstību 1.1.un 1.2.punktā noteiktajām prasībām. Ziedojumu (dāvinājumu) drīkst piešķirt tikai tad, ja:
 1.4.1. ir saņemta Slimnīcas kapitāla daļu turētāja piekrišana;
 1.4.2. ir saņemta finanšu ministra atļauja.

2. Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija:
 2.1.Slimnīca neveic un neplāno ziedojumu (dāvinājumu) veikšanu.
 2.2.Ziedojumu (dāvinājumu) veikšana ir iespējama, ja Slimnīcā tiek konstatēts, ka ziedojuma (dāvinājuma) veikšana ir lietderīga un izpildās ziedošanas (dāvināšanas) kārtībā norādītie nosacījumi.