Soli tuvāk jaunajai slimnīcai

22. Jūlijs

17.07.2020 slimnīca ir saņēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja atzinumu, kas apstiprina, ka slimnīcas organizētais iepirkums “A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšana”(identifikācijas Nr. PSKUS 2019/37) ir noritējis atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām. Pamatojoties uz saņemto atzinumu, Iepirkuma komisija 21.07.2020 ir pieņēmusi galīgo lēmumu par konkursa procedūras ar sarunām “A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšana” rezultātiem un pēc astoņu pretendentu iesniegto tehnisko un finanšu piedāvājumu izvērtēšanas par saimnieciski izdevīgāko atzinusi SIA “VELVE” iesniegto piedāvājumu par kopējo summu 88 364 300,00 EUR bez PVN un būvdarbu veikšanas periodu 30 mēneši no būvlaukuma nodošanas dienas izpildītājam.

A korpusa 2.kārtas attīstības projekts tiek īstenots saskaņā ar 2016. gada 9. augusta Ministru kabineta protokollēmumu Nr.39 45.§ un tiks līdzfinansēts Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros, tā kopējās izmaksas plānotas 140 447 122 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 65 % apmērā.

2019. gada 28. janvārī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgusi Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.2.0/17/I/013. Projekta darbību īstenošanas laiks līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta ietvaros, 2019. gada 13. novembrī tika izsludināta konkursa procedūras ar sarunām „A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšana” (identifikācijas Nr. PSKUS 2019/37) (turpmāk – Konkurss) 2.posma norise “Piedāvājumu iesniegšana”, uzaicinot 9 kandidātus (būvuzņēmējus) iesniegt piedāvājumus. 2019. gada 2. decembrī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” saņēma Iepirkumu uzraudzības biroja pozitīvu atzinumu par izsludināto konkursa procedūras ar sarunām „A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšana” (identifikācijas Nr. PSKUS 2019/37) 2.posma dokumentāciju, nekonstatējot Publisko iepirkumu likuma pārkāpumus, kas varētu ietekmēt pretendentu iespējas sagatavot piedāvājumu.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png