Telpu nomas izsoles

Izsludināta nedzīvojamo telpu nomas tiesību  izsole 2017/6-n

Izsludināta nedzīvojamo telpu nomas tiesību  izsole 2017/5-n

Izsludināta nedzīvojamo telpu nomas tiesību  izsole 2017/4-n

Izsludināta nedzīvojamo telpu nomas tiesību  izsole 2017/3-n

Izsludināta nedzīvojamo telpu nomas tiesību  izsole 2017/2-n

Izsludināta nedzīvojamo telpu nomas tiesību  izsole 2017/1-n

Izsludināta nedzīvojamo telpu nomas tiesību  izsole 2017/6-n
2017.04.11.
09 Apstiprināta ar VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Valsts mantas iznomāšanas komisijas 2017.gada 11.aprīļa sēdē
Protokola Nr.4 p.2

Nomas objekts:

Nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu daļu, kas atrodas Rīgā, Pilsoņu ielā 13, šādos ēku korpusos:

1.1.1.         15.korpusa 1.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115015);

1.1.2.         32.korpusa 2.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115032);

1.1.3.         32.korpusa 3.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115032);

1.1.4.         A korpuss 1.kārta 1.stāvā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115046);

1.1.5.         A korpuss 1.kārta 2.stāvā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115046);

1.1.6.         A korpuss 1.kārta 3.stāvā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115046);

1.1.7.         A korpuss 1.kārta 4.stāvā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115046).

Iznomājamā platība

1-7 m2

Lietošanas mērķis

uzkodu automātu izvietošana

Objekta nosacītā cena

80,00 EUR (astoņdesmit euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par 1 (vienu) no 2.1.1. – 2.1.7. punktos norādītajām nomas objektu vietām mēnesī.

zeme

proporcionāli iznomājamai platībai

Maksimālais nomas termiņš

6 (seši) gadi

Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, adresāts: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, ar norādi„Piedāvājums nomas tiesību izsolei par nomas objektu nomu Rīgā, Pilsoņu ielā 13, korpusos Nr.:15., 32. un A korpusā (1.kārta), Izsoles identifikācijas Nr.2017/6-n”

Izsoles veids

pirmā izsole, rakstiska izsole ar augšupejošu soli

Pieteikšanās termiņš

24.04.2017. plkst.15.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta

Piedāvājumu var iesniegt darba dienās no 9.00 līdz 16.30 līdz 24.04.2017. plkst.15.00 Slimnīcas Juridiskajā daļā, 8.korpusā (1.stāvs), Pilsoņu iela 13, Rīga, piedāvājumu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 24.04.2017. plkst.15.00.

Rakstiska izsole (pretendentu piedāvājumu atvēršana) notiks 24.04.2017. plkst.15.30 Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 2.korpusā, konferenču zālē.

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Nomas objektu pretendents var apskatīt darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Infrastruktūras un uzturēšanas daļas vadītāja vietnieku M.Mūrnieku, tālrunis: 29241603, e-pasta adrese: martins.murnieks@stradini.lv.

 Pielikumi:

2017_6_n_Līguma projekts 
2017_6_n_Nolikums 
2017_6_n_Piedavajums izsolei
2017_6_n telpu plāns_2.1.1.
2017_6 n telpu plāns_2.1.2.
2017_6 n telpu plāns_2.1.3.
2017_6 n telpu plāns_2.1.4.
2017_6 n telpu plāns_2.1.5.
2017_6 n telpu plāns_2.1.6. 
2017_6 n telpu plāns_2.1.7.


Izsludināta nedzīvojamo telpu nomas tiesību  izsole 2017/5-n
2017.04.11
Apstiprināta ar VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Valsts mantas iznomāšanas komisijas 2017.gada 11.aprīļa sēdē
Protokola Nr.4 p.1

Nomas objekts:

Nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu daļu, kas atrodas Rīgā, Pilsoņu ielā 13, šādos ēku korpusos:

2.1.1.   15.korpusa 1.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115015);

2.1.2.   23.korpusa garajā gaitenī (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115023);

2.1.3.   25.korpusa vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115025);

2.1.4.   32.korpusa 2.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115032);

2.1.5.   32.korpusa 3.stāva vestibilā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115032);

2.1.6.   A korpuss 1.kārta 1.stāvā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115046);

2.1.7.   A korpuss 1.kārta 2.stāvā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115046);

2.1.8.   A korpuss 1.kārta 3.stāvā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115046);

2.1.9.   A korpuss 1.kārta 4.stāvā (ēkas kadastra apzīmējums: 01000560115046);

Iznomājamā platība

1-9 m2

     Lietošanas mērķis

kafijas automātu izvietošana

    Objekta nosacītā cena

80,00 EUR (astoņdesmit euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par 1 (vienu) no 2.1.1. – 2.1.9. punktos norādītajām nomas objektu vietām mēnesī.

     zeme

proporcionāli iznomājamai platībai

     Maksimālais nomas termiņš

6 (seši) gadi

     Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, adresāts: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, ar norādi „Piedāvājums nomas tiesību izsolei par nomas objektu nomu Rīgā, Pilsoņu ielā 13, korpusos Nr.:15., 23., 25., 32. un A korpusā (1.kārta), Izsoles identifikācijas Nr.2017/5-n”

   Izsoles veids

pirmā izsole, rakstiska izsole ar augšupejošu soli

   Pieteikšanās termiņš

21.04.2017. lkst.15.00

   Piedāvājumu iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta

Piedāvājumu var iesniegt darba dienās no 9.00 līdz 16.30 līdz 21.04.2017. plkst.15.00 Slimnīcas Juridiskajā daļā, 8.korpusā (1.stāvs), Pilsoņu iela 13, Rīga, piedāvājumu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 21.04.2017. plkst.15.00.

Rakstiska izsole (pretendentu piedāvājumu atvēršana) notiks 21.04.2017. plkst.15.30 Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 2.korpusā, konferenču zālē.

    Nomas objekta   apskates vieta un laiks

Nomas objektu pretendents var apskatīt darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Infrastruktūras un uzturēšanas daļas vadītāja vietnieku M.Mūrnieku, tālrunis: 29241603, e-pasta adrese: martins.murnieks@stradini.lv.

 Pielikumi:
2017_5_n_Līguma projekts 
2017_5_n_Nolikums 
2017_5_n_Piedavajums izsolei 
2017_5_n_telpu plāns
2017_5_n telpu plāns_2.1.1.
2017_5_n telpu plāns_2.1.2.
2017_5_n_telpu plāns _2.1.3.
2017_5_n_telpu plāns_2.1.4.
2017_5_n_telpu plāns_2.1.5.
2017_5_n_telpu plāns_2.1.6.
2017_5_n_telpu plāns_2.1.7.
2017_5_n_telpu plāns_2.1.8.
2017_5_n_telpu plāns_2.1.9.


Izsludināta nedzīvojamo telpu nomas tiesību  izsole 2017/4-n

2017.04.05.
Apstiprināta ar VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Valsts mantas iznomāšanas komisijas 2017.gada 5.aprīļa sēdē
Protokola Nr.3 p.4

Nomas objekts:

nedzīvojamo telpu daļa, kas Rīgā, Pilsoņu ielā 13, A korpusa (1.kārta) 1.stāvā

Iznomājamā platība

47,9 m2 (četrdesmit septiņi komats deviņi kvadrātmetri)

Kadastra Nr.

0100 056 0115 015 046

Lietošanas mērķis

tirdzniecības vieta (ar veselības aprūpes nozari saistītu produktu tirdzniecībai).

Objekta nosacītā cena

9,55 EUR (deviņi euro 55 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī

Maksimālais nomas termiņš

6 (seši) gadi

Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, adresāts: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, ar norādi „Piedāvājums nomas tiesību izsolei uz nedzīvojamo telpu nomu Rīgā, Pilsoņu ielā 13, A korpusa (1.kārta) 1.stāvā, Izsoles identifikācijas Nr.2017/4-n”

Izsoles veids

pirmā izsole, rakstiska izsole ar augšupejošu soli

Pieteikšanās termiņš

19.04.2017. plkst. 10.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta

Piedāvājumu var iesniegt darba dienās no 9.00 līdz 16.30 līdz 19.04.2017. plkst.10.00. Slimnīcas Juridiskajā daļā, 8.korpusā (1.stāvs), Pilsoņu iela 13, Rīga, piedāvājumu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 19.04.2017. plkst. 10.00.

Rakstiska izsole (pretendentu piedāvājumu atvēršana) notiks 19.04.2017. plkst.12.30 Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 2.korpusā, konferenču zālē.

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Nomas objektu pretendents var apskatīt darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Infrastruktūras un uzturēšanas daļas vadītāja vietnieku M.Mūrnieku, tālrunis: 29241603, e-pasta adrese: martins.murnieks@stradini.lv.

 Pielikumi:
2017_4_n_Līguma projekts 
2017_4_n_Nolikums 
2017_4_n_Piedavajums izsolei 
2017_4_n_telpu plāns

Informējam, ka par izsoles uzvarētāju atzīts SIA „Farma Balt Aptieka”, vien. reģ. Nr. 50003933681, kas nosolījusi augstāko nomas maksu 107,00 EUR (viens simts septiņi euro 00 centi) bez PVN par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī. (Izsoles pretendentu salīdzināšanas un izvērtēšanas nolūkos tiek ņemti vērā pilni nosolīti izsoles soļi, tas ir, nomas maksa 106,55 EUR (viens simts seši eiro 55 centi) apmērā)

Atvēršanas sēdes protokols
Rezultātu protokols


Izsludināta nedzīvojamo telpu nomas tiesību  izsole 2017/3-n

2017.04.05.
Apstiprināta ar VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Valsts mantas iznomāšanas komisijas 2017.gada 5.aprīļa sēdē
Protokola Nr.3 p.3

Nomas objekts:

nedzīvojamo telpu daļa, kas Rīgā, Pilsoņu ielā 13, A korpusa (1.kārta) 1.stāvā

Iznomājamā platība

29,9 m2 (divdesmit deviņi komats deviņi kvadrātmetri)

Kadastra Nr.

0100 056 0115 015 046

Lietošanas mērķis

tirdzniecības vieta (ar veselības aprūpes nozari saistītu produktu tirdzniecībai vai preses izdevumu, grāmatu, pārtikas un citu preču, izņemot tabakas izstrādājumu un alkohola, tirdzniecībai).

Objekta nosacītā cena

9,55 EUR (deviņi euro 55 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī

Maksimālais nomas termiņš

6 (seši) gadi

Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, adresāts: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, ar norādi „Piedāvājums nomas tiesību izsolei uz nedzīvojamo telpu nomu Rīgā, Pilsoņu ielā 13, A korpusa (1.kārta) 1.stāvā, Izsoles identifikācijas Nr.2017/3-n”

Izsoles veids

pirmā izsole, rakstiska izsole ar augšupejošu soli

Pieteikšanās termiņš

19.04.2017. plkst. 10.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta

Piedāvājumu var iesniegt darba dienās no 9.00 līdz 16.30 līdz 19.04.2017. plkst.10.00. Slimnīcas Juridiskajā daļā, 8.korpusā (1.stāvs), Pilsoņu iela 13, Rīga, piedāvājumu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 19.04.2017. plkst.10.00.

Rakstiska izsole (pretendentu piedāvājumu atvēršana) notiks 19.04.2017. plkst.12.00 Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 2.korpusā, konferenču zālē.

 Līguma projekts

2017_3_n_Līguma projekts 

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Nomas objektu pretendents var apskatīt darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Infrastruktūras un uzturēšanas daļas vadītāja vietnieku M.Mūrnieku, tālrunis: 29241603, e-pasta adrese: martins.murnieks@stradini.lv.

 Pielikumi:
2017_3_n_Līguma projekts 
2017_3_n_Nolikums 
2017_3_n_Piedavajums izsolei 
2017_3_n_telpu plāns

Par izsoles uzvarētāju atzīts SIA „Farma Balt Aptieka”, vien. reģ. Nr. 50003933681, kas nosolījusi augstāko nomas maksu 87,00 EUR (astoņdesmit septiņi eiro 00 centi) bez PVN par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī. (Izsoles pretendentu salīdzināšanas un izvērtēšanas nolūkos tiek ņemti vērā pilni nosolīti izsoles soļi, tas ir, nomas maksa 86,55 EUR (astoņdesmit seši eiro 55 centi)

Atvēršanas sēdes protokols 
Rezultātu protokols


Izsludināta nedzīvojamo telpu nomas tiesību  izsole 2017/2-n

2017.04.05.
Apstiprināta ar VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Valsts mantas iznomāšanas komisijas 2017.gada 5.aprīļa sēdē
Protokola Nr.3 p.2

Nomas objekts:

nedzīvojamo telpu daļa, kas Rīgā, Pilsoņu ielā 13, A korpusa (1.kārta) 1.stāvā

Iznomājamā platība

29,0 m2 (divdesmit deviņi kvadrātmetri)

Kadastra Nr.

0100 056 0115 015 046

Lietošanas mērķis

tirdzniecības vieta (ar veselības aprūpes nozari saistītu produktu tirdzniecībai vai preses izdevumu, grāmatu, pārtikas un citu preču, izņemot tabakas izstrādājumu un alkohola, tirdzniecībai)

Objekta nosacītā cena

9,55 EUR (deviņi euro 55 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī

Maksimālais nomas termiņš

6 (seši) gadi

Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, adresāts: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, ar norādi „Piedāvājums nomas tiesību izsolei uz nedzīvojamo telpu nomu Rīgā, Pilsoņu ielā 13, A korpusa (1.kārta) 1.stāvā, Izsoles identifikācijas Nr.2017/2-n”

Izsoles veids

pirmā izsole, rakstiska izsole ar augšupejošu soli

Pieteikšanās termiņš

19.04.2017. plkst. 10.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta

Piedāvājumu var iesniegt darba dienās no 9.00 līdz 16.30 līdz 19.04.2017. plkst.10.00. Slimnīcas Juridiskajā daļā, 8.korpusā (1.stāvs), Pilsoņu iela 13, Rīga, piedāvājumu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 19.04.2017. plkst.10.00.

Rakstiska izsole (pretendentu piedāvājumu atvēršana) notiks 19.04.2017. plkst.11.30 Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 2.korpusā, konferenču zālē.

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Nomas objektu pretendents var apskatīt darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Infrastruktūras un uzturēšanas daļas vadītāja vietnieku M.Mūrnieku, tālrunis: 29241603, e-pasta adrese: martins.murnieks@stradini.lv.

 Pielikumi:
2017_2_n_Līguma projekts 
2017_2_n_Nolikums 
2017_2_n_Piedavajums izsolei 
2017_2_n_telpu plāns

Par izsoles uzvarētāju atzīts SIA „Tehniskā Ortopēdija”, vien. reģ. Nr. 40003517130,, kas nosolījusi augstāko nomas maksu 25,55 EUR (divdesmit pieci euro 55 centi) bez PVN par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī.

Atvēršanas sēdes protokols 
Rezultātu protokols


Izsludināta nedzīvojamo telpu nomas tiesību  izsole 2017/1-n

2017.04.05.
Apstiprināta ar VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Valsts mantas iznomāšanas komisijas 2017.gada 5.aprīļa sēdē
Protokola Nr.3 p.1

Nomas objekts:

nedzīvojamo telpu daļa, kas Rīgā, Pilsoņu ielā 13, A korpusa (1.kārta) 1.stāvā

Iznomājamā platība

118,43 m2 (viens simts astoņpadsmit komats četrdesmit trīs kvadrātmetri)

Kadastra Nr.

0100 056 0115 046

Lietošanas mērķis

kafejnīcas izvietošana ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

Objekta nosacītā cena

9,55 EUR (deviņi euro 55 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī

Maksimālais nomas termiņš

6 (seši) gadi

Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, adresāts: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, ar norādi „Piedāvājums nomas tiesību izsolei uz nedzīvojamo telpu nomu Rīgā, Pilsoņu ielā 13, A korpusa (1.kārta) 1.stāvā, Izsoles identifikācijas Nr.2017/1-n”

Izsoles veids

pirmā izsole, rakstiska izsole ar augšupejošu soli

Pieteikšanās termiņš

19.04.2017. plkst. 10.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta

Piedāvājumu var iesniegt darba dienās no 9.00 līdz 16.30 līdz 19.04.2017. plkst.10.00. Slimnīcas Juridiskajā daļā, 8.korpusā (1.stāvs), Pilsoņu iela 13, Rīga, piedāvājumu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 19.04.2017. plkst.10.00.

Rakstiska izsole (pretendentu piedāvājumu atvēršana) notiks 19.04.2017. plkst.11.00 Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 2.korpusā, konferenču zālē.

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Nomas objektu pretendents var apskatīt darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Infrastruktūras un uzturēšanas daļas vadītāja vietnieku M.Mūrnieku, tālrunis: 29241603, e-pasta adrese: martins.murnieks@stradini.lv.

 Pielikumi:
2017_1_n_Līguma projekts 
2017_1_n_Nolikums 
2017_1_n_Piedavajums izsolei 
2017_1_n_telpu plāns

Par izsoles uzvarētāju atzīts SIA „ESTA B”, vien. reģ. Nr.40103598034, kas nosolījusi augstāko nomas maksu 23,55 EUR (divdesmit trīs euro 55 centi) bez PVN par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī.

Atvēršanas sēdes protokols 
Rezultātu protokols (Nr.9)