Projektu un sadarbības iespējas

Informācija par aktuālajiem projektu konkursiem veselības nozarē un zinātnē. Informācija aktualizēta 8.09.2020.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu iesniegumu atklātais konkurss. Iesniegšana - 2020. gada 28. septembris.

  • Atklātā konkursa mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātnes nozarēs, atbalstot izcilāko zinātnieku un jauno zinātnieku individuālos pētniecības projektus, sagatavojoties garantētās nodarbinātības jeb tenūras (no angļu val. - tenure) sistēmas ieviešanai Latvijā, vienlaikus nodrošinot visu zinātnes nozaru grupu vienmērīgu attīstību. Tādējādi tiks stimulēta Latvijas ekonomiskā izaugsme un rūpniecības konkurētspēja, mazinot Covid-19 izraisītās sekas un sagatavojoties iespējamām līdzīgām krīzēm nākotnē.
  • Piedalīties var LR zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kas atbilst pētniecības  organizācijas definīcijai. Kā sadarbības partneris var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos.
  • Viena projekta kopējais īstenošanas laiks ir 13 kalendārie mēneši.
  • Informācija: https://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=711&Itemid=121

Erasmus+  divi jauni stratēģisko partnerību konkursi Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai izglītībā. Iesniegšana - 2020.gada 29.oktobris.

Baltijas pētniecības programma. Iesniegšana 19.oktobris.

  • Programmas mērķis ir veicināt uz pētījumiem balstītu zināšanu attīstību Baltijas valstīs, izmantojot sadarbību pētniecībā starp Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu un Baltijas valstīm.
  • Projektiem jāatbilst vismaz vienai no programmā minētajām apakštēmām, t.sk. 1.2. apakštēma: "E-veselība un integrētā aprūpe"; 1.3. apakštēma: "Sirds un asinsvadu slimību vai vēža profilakse, to personalizēta, uz pacientu vērsta aprūpe".
  • Pieteikties var zinātniskās institūcijas.
  • Informācija: https://eeagrants.lv/2020/08/19/baltijas-petniecibas-programmas-3-projektu-konkurss/

Projektu konkurss "Vienlīdzīgas iespējas un labklājība visām paaudzēm". Iesniegšana 14.septembris.

EJP Rare Diseases. Nākamie projekta iesniegšanas termiņi: 1.septembris un 1.novembris.

  • Finansē pasākumu organizēšanu, kuru galvenais mērķis ir veicināt zināšanu apmaiņu par retajām slimībām un retajiem vēžu veidiem veselības aprūpes speciālistiem, pētniekiem un pacientiem; 
  • Vairāk informācija: https://www.ejprarediseases.org 

2020 CEF Telecom calls, E-Health, pieteikumu iesniegšana 30.06.-5.11.2020. 

 

Projektu vadības daļas kontaktinformācija:

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Jūlija Stare

Vadītāja

67069785

julija.stare@stradini.lv

Aiva Jakovela

Projektu vadītāja

67069785

aiva.jakovela@stradini.lv

Projektu vadības daļas atrašanās vieta - PSKUS 24.korpusa 3.stāvs