Izsludināts atklāts konkurss par A korpusa otrās kārtas būvprojekta izstrādi un būvdarbu autoruzraudzību

20. Oktobris

Stradiņa slimnīca ir publicējusi sludinājumu par iepirkumu būvprojekta izstrādei un būvdarbu autoruzraudzībai A korpusa otrās kārtas attīstībai. Sludinājums publicēts Slimnīcas un Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapās.


Iepirkuma mērķis ir Slimnīcai kā Pasūtītājam iegūt pilna apjoma būvprojektu un tā detalizāciju, kas būs par pamatu jaunā korpusa otrās kārtas ēkas celtniecībai. Jaunā korpusa otrās kārtas ēkai jāatbilst modernas, daudzfunkcionālas universitātes līmeņa slimnīcas prasībām, kas ir  ilglaicīga, ērta personālam un pacientiem, energoefektīva un Latvijas apstākļiem ekonomiski saprātīgi uzbūvējama un apkalpojama.
Slimnīca ir pārskatījusi pirms desmit gadiem izstrādāto skiču projektu un precizējusi prasības atbilstoši šodienas situācijai un pacientu skaitam. Līdz ar to,  jauna būvniecības procesa ietvaros, slimnīca plāno veikt jaunā slimnīcas korpusa (A2 korpuss) būvniecību aptuveni 37 000 m2 platībā.
Iepirkums ietver tādu darbu izpildi kā tehniskā uzdevuma koriģēšanu, skiču projektā noteiktās otrās būvprojekta kārtas projektēšanu atbilstoši koriģētajai un Pasūtītāja saskaņotajam tehniskajam uzdevumam, izstrādātā būvprojekta saskaņošanu, būvprojekta detalizāciju, interjera projekta izstrādāšanu, būvdarbu iepirkuma dokumentācijas uz būvprojekta izstrādātāju attiecināmo materiālu (tehniskā specifikācija, darbu apjomu saraksti) sagatavošanu.
Slimnīca izvēlēsies slēgt līgumu ar to pretendentu, kura piedāvājums būs atbilstošs Nolikuma prasībām un būs saimnieciski visizdevīgākais. Vērtēšanas kritēriji ietver piedāvājuma cenu, pretendenta piedāvāto speciālistu iepriekšējo pieredzi būvprojektēšanā, un pretendentu pieredzi darbā ar trīs dimensiju projektēšanas programmu.
Būvprojekta izstrādes termiņos noteikts, ka divpadsmit kalendāro mēnešu laikā pēc līguma stāšanās spēkā Pasūtītājs saņem būvprojektu, bet četrpadsmit kalendāro mēnešu laikā – saskaņotu un izstrādātu būvdarbu iepirkuma dokumentāciju. Autoruzraudzības termiņš līgumā ir noteikts visu būvniecības laiku līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā un pilnīgai būvdarbu pabeigšanai.
Visi ieinteresētie piegādātāji ar atklāta konkursa Nolikumu var iepazīties bez maksas katru darba dienu Slimnīcas Iepirkumu daļā. Iepirkuma procedūras dokumenti ir brīvi un tieši elektroniski pieejami Slimnīcas mājas lapā internetā www.stradini.lv. Ņemot vērā, ka Nolikuma pielikumi ir apjomīgi, ietverot tehniskos projektus, skices un citus tehniskos dokumentus, tos iespējams saņemt iepriekš sazinoties ar VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Iepirkumu daļas vadītāju.

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 12.decembrim plkst.12:00.