Published on Stradiņa slimnīca (http://www.stradini.lv)

Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) publisko informāciju par Slimnīcas darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem, piemaksām un sociālajām garantijām, kā arī informāciju par darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Slimnīcai ir svarīgi nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu gan ārstniecības un veselības aprūpes, gan ne ārstniecības personālam, lai motivētu darbiniekus un kopumā nodrošinātu efektīvu Slimnīcas darbību, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus pilna apjoma medicīniskās palīdzības jomā.

Slimnīcas darbinieku atlīdzības sistēma sastāv no:

  • laika algas sistēmas - mēnešalga vai samaksa par faktiski nostrādātām stundām atbilstoši stundu tarifa likmei;
  • akorda algas, pēc paveiktā darba apjoma atbilstoši darba samaksas aprēķinu metodikai;
  • piemaksām un sociālajām garantijām.

Vidējais atalgojums Slimnīcā par 2017. gada pirmo ceturksni

Amatu grupas Amata vietu skaits

Vidējais atalgojums (EUR)

(BRUTO)

Ārsti 859 1 318
Ārstniecības un pacientu aprūpes personāls 897 898
Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personāls 183 630
Administrācija, t.sk.Valde 61 1 424
Pārējais personāls (t.sk. sanitāri) 864 653

Atalgojuma politikas principi