Valdes reglaments

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 2017.gada 15. jūnijā apstiprinātais valdes reglaments nosaka:

1.    Vispārīgie noteikumi

1.1.    Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Sabiedrība) valdes reglaments (turpmāk – Reglaments), ievērojot Sabiedrības statūtus un Latvijas Republikas normatīvos aktus, nosaka Sabiedrības valdes (turpmāk – Valde) darbības pamatu, tiesības, pienākumus, atbildību un darba organizāciju.

1.2.    Reglamentu pieņem Valde ar vienbalsīgu lēmumu.
1.3.    Reglaments stājas spēkā ar brīdi, kad pieņemts Valdes lēmums par Reglamenta apstiprināšanu.


2.    Valdes sastāvs
2.1.    Valdes sastāvā ir 4 (četri) Valdes locekļi.
2.2.    Valdes locekļus ievēlē amatā uz 5 (pieciem) gadiem Sabiedrības dalībnieku sapulce (turpmāk – Dalībnieku sapulce). 
2.3.    Visas izmaiņas Valdes sastāvā ir spēkā ar Dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanas brīdi, ja minētajā lēmumā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav noteikts cits lēmuma spēkā stāšanās termiņš. Visas izmaiņas Valdes sastāvā un pārstāvības tiesībās reģistrējamas komercreģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


3.    Valdes pienākumi, tiesības un atbildība
3.1.    Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību kopīgi. Valde atbild par visu Sabiedrības saimniecisko darbību, kā arī par Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošu grāmatvedību. Valde pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar tās kapitālu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Sabiedrības statūtiem, Reglamentam un Dalībnieku sapulces lēmumiem.
3.2.    Valdes uzdevums ir nodrošināt Sabiedrības komercdarbību un, pieņemot Sabiedrības un tās kapitāla daļu turētāja (turpmāk - Dalībnieks) tiesiskajām interesēm atbilstošus lēmumus un, kontrolējot lēmumu izpildi, panākt Sabiedrības stratēģisko mērķu sasniegšanu.
3.3.    Valde:
3.3.1.    sasauc kārtējās un ārkārtas Dalībnieku sapulces Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
3.3.2.    sagatavo un iesniedz Dalībniekam Sabiedrības darbības stratēģiju;
3.3.3.    sagatavo un iesniedz Dalībniekam Sabiedrības budžetu nākamajam gadam;
3.3.4.    sagatavo un iesniedz Dalībniekam Sabiedrības gada pārskatu un priekšlikumus par aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu;
3.3.5.    reizi gadā pēc gada beigām sniedz Dalībniekam vadības atskaiti par Sabiedrības komercdarbības rezultātiem, Sabiedrības saimniecisko stāvokli, rentabilitāti, apgrozījumu un vērtspapīru kustību, apstākļiem, kas var ietekmēt Sabiedrības saimniecisko stāvokli un Sabiedrības darbību nākamajā pārskata periodā;
3.3.6.    pēc Dalībnieka pieprasījuma sagatavo un iesniedz Dalībniekam Sabiedrības operatīvo finanšu atskaiti un atskaiti par Valdes būtiskākajiem lēmumiem par pēdējo ceturksni; 
3.3.7.    lemj par Sabiedrības finanšu līdzekļu izlietojumu un ieguldījumiem;
3.3.8.    apstiprina Sabiedrības organizatorisko struktūru un darba samaksas sistēmu;
3.3.9.    apstiprina un izdod Sabiedrības iekšējos tiesību aktus, rīkojumus, u.c. dokumentus, kas saistoši Sabiedrības darbiniekiem;
3.3.10.    Sabiedrības vārdā noslēdz līgumus, ar kuriem uzņemas, groza vai izbeidz saistības, rīkojas un pārvalda Sabiedrības mantu, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Dalībnieku sapulces lēmumiem;
3.3.11.    nekavējoties informē Dalībnieku par iespējamo Sabiedrības maksātnespējas pazīmju iestāšanos.
3.4.    Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus par Sabiedrības darbību, izņemot tos, kurus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Sabiedrības statūtiem izlemj Dalībnieku sapulce vai Ministru kabinets.
3.5.    Valde pārstāv sabiedrību kopīgi. Valde no sava vidus var pilnvarot vienu vai vairākus Valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. Šādu pilnvarojumu Valde nosaka ar vienbalsīgu Valdes lēmumu.
3.6.    Valdei ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību Sabiedrības statūtos, Dalībnieku sapulces lēmumos, Reglamentā un Valdes lēmumos noteikto pilnvaru apjomā.
3.7.    Sabiedrības ikdienas saimniecisko un steidzamu darbu veikšanai Valde ar vienbalsību lēmumu var pilnvarot Sabiedrības darbiniekus Sabiedrības vārdā slēgt līgumus un parakstīt dokumentus tādā apmērā, kāds ir nepieciešams to tiešo ikdienas saimniecisko un steidzamu darba pienākumu veikšanai.
3.8.    Valdes locekļi atbilstoši savai kompetences sfērai organizē un pārrauga darbu Slimnīcas struktūrvienībās. Valde ar vienbalsību Valdes lēmumu nosaka par konkrēto sfēru un struktūrvienībām atbildīgo Valdes locekli.
3.9.    Valdes loceklim ir pienākums piedalīties visās Valdes sēdēs un Dalībnieku sapulcēs, izņemot gadījumu, ja tam ir attaisnojošs iemesls (slimība, komandējums, atvaļinājums, iepriekš neparedzēti ārkārtas apstākļi).
3.10.    Katrs Valdes loceklis pilda savus pienākumus kā krietns un rūpīgs saimnieks saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Statūtiem, Reglamentu, pilnvarojuma līgumu, Dalībnieku sapulces un Valdes lēmumiem.
3.11.    Ja Sabiedrības intereses ir pretrunā ar kāda Valdes locekļa, viņa laulātā, radinieka vai svaiņa interesēm, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei, jautājumu izlemj Valdes sēdē, kurā ieinteresētajam Valdes loceklim nav balsstiesību, un tas ierakstāms Valdes sēdes protokolā. Valdes loceklim ir pienākums par šīm interesēm paziņot pirms Valdes sēdes sākuma. Valdes loceklis, kas pārkāpj šīs prasības, atbild Sabiedrībai par nodarītajiem zaudējumiem.
3.12.    Valdes loceklis, lai nodrošinātu amata tiešo pienākumu pildīšanu un novērstu interešu konfliktu, informē Valdi par amatu savienošanu un amatu savienošanas īstenošanas kārtību. Ja Valdes loceklis nav informējis Valdi par amatu savienošanu un amatu savienošanas īstenošanas kārtību, Sabiedrībai ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību vai attiecīgo darījumu atzīšanu par tādiem, kas noslēgti Sabiedrības vārdā, un gūtā ienākuma vai prasījuma tiesību uz to nodošanu Sabiedrībai.
3.13.    Valdes loceklis atbild solidāri ar pārējiem Valdes locekļiem par zaudējumiem, kas nodarīti Sabiedrībai. Valdes loceklis neatbild par zaudējumiem, kas nodarīti Sabiedrībai, ja pierāda, ka rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks. Tāpat Valdes loceklis neatbild par Sabiedrībai nodarīto zaudējumu, ja viņš rīkojies labā ticībā Dalībnieku sapulces likumīga lēmuma ietvaros.

4.    Valdes sēžu sasaukšana
4.1.    Valdes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi divās nedēļās.
4.2.    Kārtējās Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs datumos, kurus nosaka pati Valde.
4.3.    Neatliekamu un steidzamu jautājumu risināšanai pēc Valdes locekļa iniciatīvas tiek sasauktas ārkārtas Valdes sēdes.
4.4.    Par kārtējās Valdes sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību paziņo ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms paredzētās valdes sēdes, paziņojumam pēc iespējas pievienojot Valdes lēmuma projektu un materiālus, kas pamato nepieciešamību pieņemt attiecīgu Valdes lēmumu.
4.5.    Par ārkārtas Valdes sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību paziņo vismaz divas stundas pirms paredzētās Valdes sēdes. 
4.6.    Valdes sēžu sekretāra pienākumus pilda Sabiedrības Juridiskās daļas darbinieks.
4.7.    Valdes sēžu sekretāra pienākumos ietilpst:
4.7.1.    Valdes sēdēs izskatāmo jautājumu un dokumentu apkopošana, to noformēšana izskatīšanai Valdes sēdēs;
4.7.2.    Valdes sēžu darba kārtības projektu sagatavošana un citu personu uzaicināšana uz Valdes sēdi pēc Valdes locekļa ierosinājuma;
4.7.3.    Valdes sēžu protokolēšana, un pieņemto Valdes lēmumu noformēšana;
4.7.4.    Valdes sēžu protokola un Valdes sēdē pieņemto Valdes lēmumu sagatavošana, to saskaņošana ar Valdes locekļiem.
4.7.5.    Valdes sēžu protokolu un Valdes lēmumu glabāšana Sabiedrības iekšējos normatīvajos aktos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.8.    Jautājuma izskatīšanu Valdes sēdē var virzīt:
4.8.1.    Valdes loceklis;
4.8.2.    Sabiedrības struktūrvienības vadītājs vai darbinieks,
(turpmāk – Jautājuma virzītājs).
4.9.    Jautājuma virzītājs sagatavo un iesniedz reģistrēšanai, ievietojot Sabiedrības elektronisko dokumentu uzskaites sistēmā (EDUS) sadaļā “iekšējie iesniegumi”, kā arī nosūta Valdes sēžu sekretāram uz e-pastu, šādus dokumentus, šādos termiņos:
4.9.1.    Iesniegumu, kurā izvērsti pamato iesniegtā jautājuma aktualitāti un nepieciešamību par to lemt Valdes sēdē, klāt pievienojot nepieciešamos dokumentus (iesniegumi, dienesta ziņojumi, paskaidrojumi, projektu dokumentācija, aprēķini, līgumu un vienošanos projekti, sarakste u.c. materiāli). Iesniedzams ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms kārtējās Valdes sēdes un ne vēlāk kā 3 (trīs) stundas pirms ārkārtas Valdes sēdes;
4.9.2.    Valdes lēmuma projektu (iesniedzams kopā ar Reglamenta 4.9.1. apakšpunktā minēto iesniegumu);
4.9.3.    Rīkojumu, kas izdots pamatojoties uz Valdes lēmuma projektu (iesniedzams kopā ar Reglamenta 4.9.1. apakšpunktā minēto iesniegumu).
4.10.    Jautājuma virzītājs Reglamenta 4.9.1. – 4.9.3. apakšpunktā minētos dokumentus pirms iesniegšanas Valdei, ja nepieciešams, saskaņo ar Valdes sekretāru.
4.11.    Valdes sēdē izskatāmā jautājuma būtībai jābūt precīzi un skaidri formulētai. Lēmuma projekta formulējumam jābūt precīzam un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Sabiedrības statūtiem un Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem.
4.12.    Iesniedzamā lēmuma projektam jāpievieno materiāli, kas argumentē nepieciešamību pieņemt attiecīgu Valdes lēmumu. Par iesniegtajā lēmuma projektā un tam pievienotajos materiālos minēto faktu un datu pareizību, kā arī atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Sabiedrības statūtiem un Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem atbildīgs ir Jautājuma virzītājs.
4.13.    Valdes locekļi izvērtē Jautājuma virzītāja iesniegtos dokumentus, novērtē to pakļautību Valdes kompetencei un pietiekamību jautājuma pilnvērtīgai izskatīšanai pēc būtības un nosaka ierosinātā jautājuma tālāko virzību.
4.14.    Valdes darba kārtībā var tikt arī izsludināti un izskatīti jautājumi, kuriem iepriekš nav sagatavots un iesniegts Valdes lēmuma projekts un materiāli, kas pamato nepieciešamību pieņemt attiecīgu Valdes lēmumu.


5.    Valdes sēdes norise
5.1.    Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās 3 (trīs) valdes locekļi.
5.2.    Valdes sēdes vada Valdes priekšsēdētājs un viņa prombūtnē kāds no Valdes locekļiem.
5.3.    Ja neviens no Valdes locekļiem neiebilst, Valdes sēde var tikt noturēta arī, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (konferences zvans, e-pasts, u.c.), kas nodrošina, ka Valdes locekļa lēmums ir dzirdams vai izlasāms pārējiem Valdes locekļiem. Valdes sekretārs sastāda šādas Valdes sēdes protokolu, kuru paraksta klāt esošie Valdes locekļi un Valdes sekretārs. Pārējie Valdes locekļi protokolu un valdes lēmumus paraksta nākamās valdes sēdes laikā.
5.4.    Katram Valdes loceklim ir 1 (viena) balss. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot Reglamentā un normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kad Valde pieņem lēmumu, ja „par” nobalso visi klātesošie Valdes locekļi.
5.5.    Balsošanas rezultātus paziņo Valdes sēdes vadītājs, un tos fiksē Valdes sēdes protokolā.
5.6.    Valdes sēdes protokolā ir jānorāda, kā katrā jautājumā ir balsojis katrs Valdes loceklis. Ja Valdes loceklis nepiekrīt Valdes lēmumam un balso pret to, Valdes locekļa atšķirīgais viedoklis pēc viņa pieprasījuma norādāms Valdes sēdes protokolā.
5.7.    Valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties Dalībnieka pārstāvis.
5.8.    Uz Valdes sēdi var tikt pieaicinātas citas personas, tai skaitā Jautājuma virzītājs, ziņojumu, paskaidrojumu un citas informācijas sniegšanai saistībā ar Valdes sēdē izskatāmo jautājumu.
5.9.    Jautājuma virzītājs, kurš ir uzaicināts uz Valdes sēdi iesniegtā jautājuma izskatīšanā, ziņo Valdei par iesniegtā jautājuma aktualitāti. Jautājuma virzītājs Valdes sēdē piedalās tikai attiecīgā jautājuma izskatīšanā.
5.10.    Katrs Valdes loceklis ir tiesīgs Valdes sēdē ierosināt darba kārtības papildināšanu, ja iespējams, iesniedzot Valdes lēmuma projektu un materiālus, kas pamato nepieciešamību pieņemt attiecīgu Valdes lēmumu. Valdes sēdes daba kārtība šādā veidā tiek papildināta, ja par to nobalso klātesošo Valdes locekļu vairākums. 
5.11.    Ja klātesošo Valdes locekļu vairākums nepiekrīt Valdes locekļa ierosinājumam papildināt Valdes sēdes darba kārtību, jautājums ir jāiekļauj nākamās Valdes sēdes darba kārtībā, un tā sagatavošana jāveic Reglamentā noteiktā kārtībā.


6.    Valdes sēdes protokols
6.1.    Valdes sēdes protokolu sastāda atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Valdes sēdes protokolā norāda:
6.1.1.    Sabiedrības firmu;
6.1.2.    Valdes sēdes norises vietu, datumu un laiku;
6.1.3.    Valdes locekļus un citas personas, kas piedalās sēdē;
6.1.4.    Valdes sēdes darba kārtības jautājumus;
6.1.5.    pieņemtos lēmumu katrā jautājumā;
6.1.6.    balsošanas rezultātus, fiksējot katra Valdes locekļa balsojumu „par” vai „pret” attiecībā uz katru lēmumu;
6.1.7.    citu informāciju, ko Valdes priekšsēdētājs vai Valdes loceklis pieprasa iekļaut protokolā vai kas nepieciešama, lai precīzi atspoguļotu Valdes sēdes norisi.
6.2.    Valdes sēdes protokolu paraksta Valdes sēdes protokolētājs un visi Valdes locekļi, kas piedalās Valdes sēdē.
6.3.    Valdes sēdē pieņemtos Valdes lēmumus paraksta visi Valdes locekļi, kas piedalās Valdes sēdē, kurā attiecīgais Valdes lēmums pieņemts. Valdes lēmumi sagatavojami un parakstāmi ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Valdes sēdes, kurā Valdes lēmumi pieņemti.
6.4.    Valdes sēžu sekretārs ved Valdes sēžu protokolu un Valdes lēmumu reģistru, katram Valdes sēdes protokolam un Valdes lēmumam piešķirot attiecīgo kārtas numuru. Minētais reģistrs tiek kārtots saskaņā ar Sabiedrībā pastāvošo lietu nomenklatūru.
6.5.    Valdes lēmumu datē ar dienu, kad tas ir pieņemts Valdes sēdē. Valdes lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas dienu, ja Valdes lēmumā nav noteikts citādi.
6.6.    Valdes sēžu sekretārs, pēc Valdes lēmumu parakstīšanas, izsniedz  Valdes lēmuma kopijas personām, uz kurām attiecas pieņemtie Valdes lēmumi, vai arī elektroniski informē par Valdes sēdē pieņemtajiem lēmumiem, nosūtot informāciju e-pasta veidā vai ievietojot Sabiedrības elektronisko dokumentu uzskaites sistēmā (EDUS). 
6.7.    Valdes sēžu protokolu oriģināli un Valdes sēžu materiāli glabājas pie Valdes sēžu sekretāra līdz to nodošanai Sabiedrības arhīvā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
6.8.    Valdes sēde var tikt ierakstīta audioierakstā. Šādi ieraksti tiek uzglabāti vismaz vienu mēnesi pēc Valdes sēdes protokola parakstīšanas pie Valdes sēžu sekretāra.


7.    Valdes lēmumu izpilde
7.1.    Par Valdes lēmumā minētā uzdevuma izpildi ir atbildīgas Valdes lēmumā norādītās personas. Atbildīgās personas e-pasta sūtījuma veidā sniedz Valdei atsaiti par Valdes lēmumā noteikto uzdevumu izpildi noteiktā termiņā.
7.2.    Atbildīgo personu pienākums ir nodrošināt Valdes lēmuma realizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu (tajā skaitā nepieciešamo izmaiņu ieviešanu esošajos dokumentos, nepieciešamo rīkojumu sagatavošanu un citu darbību, kas nodrošina Valdes lēmuma realizāciju, veikšanu, atbilstoši savai kompetencei). Sagatavotos dokumentus Atbildīgā persona virza atbilstoši Sabiedrībā noteiktajai dokumentu virzības kārtībai.