Statūti

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 2018. gada 29. maijā apstiprinātie statūti nosaka: 


I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – sabiedrība).

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
2.1. Slimnīcu darbība (86.1);
2.2. Ārstu un zobārstu prakse (86.2);
2.3. Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.9);
2.4. Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība ( 85.32);
2.5. Augstākā izglītība (85.4);
2.6. Citur neklasificēta izglītība ( 85.59);
2.7. Izglītības atbalsta pakalpojumi (85.6);
2.8. Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.9);
2.9. Zinātniskās pētniecības darbs (72);
2.10. Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana (32.5);
2.11. Citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.7 )
2.12. Ēdināšanas pakalpojumi (56);
2.13. Sociālā aprūpe ar izmitināšanu (87);
2.14.Sociālā aprūpe bez izmitināšanas (88);
2.15. Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (96.0);
2.16. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.3);
2.17. Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale (36.0);
2.18. Citi komercdarbības veidi, kas ir saistīti ar iepriekš minētajiem komercdarbības veidiem un nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II. Pamatkapitāls un daļa

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 45 088 621.00 EUR (četrdesmit pieci miljoni astoņdesmit astoņi tūkstoši seši simti divdesmit viens euro).

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 45 088 621 (četrdesmit pieci miljoni astoņdesmit astoņi tūkstoši seši simti divdesmit vienā) kapitāla daļā.
 
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.

III. Valde

7. Valdes sastāvā ir 4 (četri) locekļi.

8. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

9. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
 
10. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.

11. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
11.1. komercķīlas došanai;
11.2. sabiedrības mantas ieķīlāšanai;
11.3. aizdevuma ņemšanai, ja kopējā saņemto aizdevumu summa divpadsmit mēnešu periodā pārsniedz 400 000 (četri simti tūkstoši) euro.
11.4. darījuma noslēgšanai par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu, apgrūtināšanu vai pirkšanu;
11.5. jebkura darījuma noslēgšanai, kas attiecas uz sabiedrības izdevumiem, ja darījuma kopējā summa pārsniedz 200 000 (divi simti tūkstoši) euro.
12. Valde savu darbu organizē atbilstoši kārtībai, ko tā ir apstiprinājusi.