Būvvaldē apstiprināts slimnīcas jauno ēku skiču projekts

31. Janvāris

 

Stradiņa slimnīcas jauno ēku skiču projekts

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas attīstība ir pavirzījusies par soli uz priekšu, jo 2012.gada 31.janvārī Rīgas pilsētas būvvaldē tika apstiprināts Jaunās Slimnīcas „A" korpusa skices projekts. Būvvaldē saskaņots skiču projekts ir pamats tehniskā projekta izstrādāšanai, kas ļaus pāriet pie nākamā posma - jaunā korpusa būvniecības.

 

Kā minēts Ministru Kabineta noteikumos Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi", būvprojekts izstrādājams divās stadijās - skiču projekta stadijā un tehniskā projekta stadijā, ja paredzamā būve ir sabiedriski nozīmīga vai tehniski sarežģīta, kā arī ja tā paredzēta specifiskā apbūves zonā vai vēsturiskā zonā un var mainīt vēsturiski izveidojušos ainavu. Tieši tādēļ pagājušā gada rudenī SIA „Nams" Slimnīcas vadībai, Veselības ministrijai un Veselības ekonomikas centram prezentēja Jaunās slimnīcas „A" korpusa skices projektu. Lai to izstrādātu, tika izanalizētas nākotnes medicīnas iestādes pacientu, darbinieku, transporta un materiālu plūsmas, kā arī noteikti slimnīcas precīzie apjomi.

 

Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegtais skiču projekts sastāv no trīs sējumiem:

I.   Vispārīgā daļa.

II.  Teritorijas sadaļa. Būvprojekta ģenplāni.

III. Arhitektūras rasējumi. Būvkonstrukciju rasējumi.

 

Skiču projekta Vispārīgā daļa ir izstrādāta ar mērķi izpētīt un novērtēt esošo transporta plūsmu, sabiedriskā transporta piepildījumu, gājēju koncentrāciju, kā arī stāvvietu noslogojumu slimnīcas teritorijas robežās un tai pieguļošajā teritorijā. Pirmajā sējumā ir izteiktas prognozes transporta attīstībai 2016.-2025.gadam, un, pamatojoties uz satiksmes plūsmas analīzi, izstrādātas rekomendācijas satiksmes organizācijas uzlabošanai izpētes teritorijā.

 

Skiču projekta autori ir snieguši detalizētu satiksmes infrastruktūras raksturojumu un konstatējuši vairākas problēmas, kas ir par pamatu tam, ka dažkārt slimnīcas teritorija autovadītājiem ir grūti sasniedzama. Lielākoties kā iemesli tiek nosaukti sastrēgumi slimnīcas blakus esošajās teritorijās, kas ir radušies neveiksmīgas satiksmes organizācijas dēļ. Rekonstruējot slimnīcas teritorijai blakus esošās ielas, skiču projekta autori iesaka izveidot atsevišķas „kabatas" kreisā pagrieziena veikšanai, kā arī uzstādīt un organizēt luksoforu vadību Liepājas un Atpūtas ielu krustojumā, lai mašīnas nebloķētu krustojumu dzelzceļa pārbrauktuves slēgšanas laikos. Liela analīzes daļa tiek veltīta autonovietņu izvērtējumam. Kā secina skiču projekta autori, kopumā slimnīcas apmeklētājiem un medicīnas personālam ir pieejamas brīvas vietas transporta novietošanai maksas stāvvietās, tomēr ar bezmaksas stāvvietām situācija ir sliktāka. Tieši tādēļ Jaunās slimnīcas projektā tiek pievērsta īpaša uzmanība plašu stāvlaukumu izveidei. Plānots būvēt daudzlīmeņu autostāvvietu, kuras kopējā ietilpība būs 541 automašīna un kas kalpos gan apmeklētāju, gan slimnīcas personāla ērtībām.

 

Skiču projekta otrajā sējumā ir aprakstīti arhitektūras risinājumi, teritorijas labiekārtojums, stādījumu struktūra, vides pieejamības risinājumi un būvdarbu dalījums kārtās. Kā projekta pamatnostādnes skiču projekta autori nosauc:

  • slimnīcas darbības nepārtrauktību - būvniecības dalījuma kārtās, lai minimāli ietekmētu slimnīcas ikdienas darbu;
  • svarīgāko struktūrvienību centralizāciju - ātrāka pakalpojuma pieejamība pacientam un personāla nokļūšana stratēģiski svarīgos objektos;
  • funkcijas fleksibilitāti - konstruktīvie un arhitektūras risinājumi, kas pieļauj funkciju maiņu ēkas ietvaros, mainoties pieprasījumam pēc medicīnas pakalpojumiem;
  • pacientam draudzīgu slimnīcu - arhitektūra, kas piedāvā drošu atmosfēru, tīrību un fizisko komfortu;
  • dziedējošu vidi - arhitektūra, kas labvēlīgi ietekmē atveseļošanās procesu, nodrošina pozitīvu, aicinošu gaisotni, gādīgu un dziedējošu vidi;
  • ēkas energoefektivitāti - efektīvi inženiertīklu risinājumi, atjaunojamo resursu izmantošana, kā arī dabiskā apgaismojuma un tiešās saules gaismas maksimāla izmantošana.

 

Pēc skiču projekta apstiprināšanas būvvaldē var pāriet pie nākamā etapa - tehniskā projekta izstrādes un būvniecības. Šobrīd ir sācies konkurss par Jaunās Slimnīcas „A" korpusa celtniecību un tehniskā projekta izstrādi. Konkurss ir starptautisks, jo daļējs finansējums tiek piešķirts no ERAF līdzekļiem.